คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

 Banner004

 

aa1

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผศ.ดร.ระวิวรรณ  วรรณวิไชย

Dean, Faculty of Fine Arts

Asst.Prof . Dr. Rawiwan  Wanwichai

ศป. ด. (วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์)

โทรภายใน 02 -6495-000  ต่อ  5087 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

 

aa2

รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน

ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

Associate Dean for Management and Planning

Asst.Prof . Dr. Kittikorn  Nopudomphan

ศป. ด. (วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์)

โทรภายใน 02 -6495-000  ต่อ  5087 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aa3

รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม

ผศ.ดร.ปิยวดี  มากพา

Associate Dean for Academic and Research Affairs

Asst.Prof. Piyawadee  Makpha

 

 

aa5

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์

อาจารย์เมธี  พันธุ์วราทร

Associate  Dean for Student  Development and Alumni Relationship

Mr. Metee   Punvaratorn

 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aa7

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา

ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์

Assistant Dean for Cultural Arts

Miss Sureerat  Chinpong

ศป. ด. (วิจัยและสร้างสรรค์ศิลปกรรมศาสตร์)

โทรภายใน 02 -6495-000  ต่อ  5087 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aa6

รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ

ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล

Associate Dean for International Affairs and Special Affairs

Dr.Nuttika  Soontorntanaphol

Ph. D. (Music)

โทรภายใน 02 -6495-000  ต่อ  5087 

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aa6

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

ดร.ฌานิก  หวังพานิช

Assistant Dean for Academic Affairs

Dr.Chanick Wangphanich

 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aa6

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ดร.เทพิกา  รอดสการ

Assistant Dean for Risk Management

Dr.Thapika  Rodsakan

 

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา 

ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์

Head of Art Education  Department  

Dr. Atipat Vijitsatitrat

 

โทรภายใน 

E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์

ดร.พิศรวัส  ภู่ทอง

Head of Visual art-Imagine art Department

Mr.Pissarawas  Phutong

ศป.ด. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรภายใน 02-649-5498 ต่อ 15101

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

อาจารย์ณพงศ์ หอมแย้ม

Head of  Communication Design Department

Mr.Naphoong  Hormyam

ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์: การออกแบบสื่อสาร)
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์ - เรขศิลป์)

โทรภายใน02-260-0123 ต่อ 144

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

อาจารย์กรกลด คำสุข

Head of Visual Design Department

ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบแฟชั่น)
M.A. ( Fashion )
Ph.D. (Art and Design :Fashion)

 

โทรภายใน02-260-0123 ต่อ 146

E-mail: -

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง

ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ

Head of Performing Arts  Department  

Mr.Sthasai Ponghiran

 

โทรภายใน02-260-0123 ต่อ 128

E-mail: 

aa8

หัวหน้าสาขาวิชานาฏศิลป์

ดร.ดารินี  ชำนาญหมอ

Head of Dance Department

Miss Darinee  Chamnanmor

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง: นาฏศิลป์สากล)
ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
 
ศป.ด. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรภายใน  02-260-0123 ต่อ 128

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ

Head of Thai and Asia Music Department

Asst.Prof Rujee  Srisombat

-

โทรภายใน 02-260-0123 ต่อ 126

E-mail: -

 

aa8

หัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

ผศ.ดร.สิชฌน์เศก  ย่านเดิม

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
 
Ed.D. Southwestern University Philippine 

โทรภายใน 02-260-0123 ต่อ 127

E-mail:

aa8

ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

อาจารย์ ดร.ธรากร  จันทนะสาโร 

Head of Fine Arts Sustainable Learning Centre

Dharakorn  Chandnasaro, D.F.A.

ศป.ด. (นาฏยศิลป์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทรภายใน 15122, 02-260-0123 ต่อ 128

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.