Logo

หมวด: เกี่ยวกับคณะ เผยแพร่เมื่อ วันพฤหัสบดี, 24 ตุลาคม 2556 09:11 เขียนโดย Super User ฮิต: 21555

Banner005

 

DEP FOFA 03
1.สาขาวิชาศิลปศึกษา       2.สาขาวิชาศิลปจินตทัศน์ 3.สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
DEP FOFA 30
4.สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์     5.สาขาวิชาศิลปะการแสดง      6.สาขาวิชานาฎศิลป์
7.สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา 8.สาขาวิชาดุริยางคสาสตร์สากล 9.ศูนย์ศิลปวิทยบริการ
      
    10. สำนักงานคณบดี