คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

บุคลากร-สำนักงานคณบดี

Banner006

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

สำนักงานคณบดี
 
juraporn

 

นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล

 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 

โทร. 120, 5087

งานบริหารทั่วไป

 

nipa

 

 

นางสาวนิภา  ว่องไว

งานธุรการ

 

โทร. 100, 121, 5087

 

mala

 

นางมาลา  วงษ์งาม

 งานธุรการ

 

โทร. 102, 119, 5087

 

 

patthra

 

นางสาวภัทรา  ธีระกุล

 งานประชุม

 

โทร. 102, 11172

 

 
akira

 

นางสาวอคิราภ์  ปิ่นละมัย

งานบุคคล

 

โทร. 109, 15087

 
punchita

 

 

นางสาวพัณณ์ชิตา เดชครุธ

งานประชาสัมพันธ์

 

โทร. 153

 
samranm

 

นายสำราญ  มีสมเสริฐ

พนักงานขับรถ

 

โทร. 

 
Tassanee

 

 

นายชูเกียรติ เอกนาม
พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2


โทร. 114, 5087

 

 

 
Tassanee

 

 

นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
ห้องถ่ายเอกสาร


โทร. 114, 5087

 

 

 
samruay

 

นายสำรวย  เต็กอวยพร

งานโสตทัศน์ฯ 

 

โทร.130, 5359 

 
งานการเงิน

 

 
supattra

 

นางสาวสุพัตรา  แก้วอ่อน

งานการเงิน

 

โทร. 116, 5087

 

naiyana

 

นางสาวนัยนา  วงษ์ยีเมาะ

งานการเงิน

 

โทร. 116, 11174


งานบริการการศึกษา

 


sirirat

 

นางศิริรัตน์  พรมนาง

งานบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์

 

โทร. 130, 15359

 


kris

 

นายกฤษณ์  หิรัญพิศ

งานบริการการศึกษา

 

โทร. 122, 15361

 

orrathai

 

นางสาวอรทัย  ไกรรักษ์

งานบริการการศึกษา

 

โทร. 147, 15361

 


juraporn

 

นางสาวจุฬาพร  แสงสกุล

 งานกิจการนิสิต

 

โทร. 112, 15361

 


งานนโยบายและแผน และ
งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

 

srirat

 

นางศรีรัตน์  ปิยวชิรอัมพร

 งานนโยบายและแผน

 

โทร. 107, 5087

 


rporn

 

นางสาวอาพร  ภูมิบุญชู

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

โทร. 101, 15087

 

งานบริการพัสดุและอาคารสถานที่

 


panaddaporn

 

นางสาวปนัดพร  มีสมเสริฐ

งานพัสดุ

 

โทร. 104, 11175


Saichon

 

นายสายชล  จิตรีขาน

งานช่างเทคนิค

 

โทร. 118, 15087