คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุคลากร- ศิลปะการแสดง

Banner006

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง 

 


panchana
อาจารย์พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
หัวหน้าสาขา

kittikorn
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์

jarunee
อาจารย์จารุนี อารีรุ่งเรือง

 

pradthana
อาจารย์ปรารถนา  คงสำราญ

nattakom
อาจารย์ณัฐคม  แช่มเย็น

 

tharakorn
อาจารย์ธรากร  จันทนะสาโร

tanyarat
อาจารญย์ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น

sajsiri
อาจารย์เศรษฐ์สิริ นิรันดร

sathasai
อาจารย์สทาศัย พงศ์หิรัญ

apirat
อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน

pannee
นางสาวพรรณี ฮาเซ๊ะ
เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
โทร. 128