คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุุคลากร-ออกแบบสื่อสาร

Banner006

 

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
.
napong

อาจารย์ณพงศ หอมแย้ม

หัวหน้าสาขา

ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์: การออกแบบสื่อสาร)

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์-เรขศิลป์)

โทร.

.
budsayamas

อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
M.A.(Communication Arts)
โทร.

.
supawit

อาจารย์ศุภวิช  อิศรางกูร ณ อยุธยา

ศ.บ.(ประวัติศาสตร์ศิลป์)
M.A.(Communication Arts)
โทร.

.
natthapat

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์

ศป.บ.(ออกแบบทัศนศิลป์ : การออกแบบสื่อสาร)
กศ.ม.(ศิลปศึกษา)
โทร.

.
kritwit

อาจารย์กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ

B.A. (Design Photograpy)

ศป.ม. (นฤมิตรศิลป์-เรขศิลป์)
โทร.

.
sunan

สุนันท์  คำหอม

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา

โทร. 144