คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

คณาจารย์และบุุคลากร-ดุริยางคศาสตร์สากล

Banner006

dep 01dep 02dep 0144copydep 088copy

dep 05dep 0711121113

dep 101114dep 010copydep 013copy

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล  
 Sidisak  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิชฌน์เศก  ย่านเดิม
 หัวหน้าสาขาวิชา
 กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
 ศศ.ม. (ดนตรีวิทยา)
 โทร. 
 Chani  
 อาจารย์ฌานิก  หวังพานิช
 chanida  
 อาจารย์ดร.ชนิดา  ตังเดชะหิรัญ 
 ค.บ. (ดนตรี), M.M. (Piano Performance)
 D.M.A. (Piano Performance)
 โทร.
 Krit  
 อาจารย์กฤษณ์  วิกรวงษ์วานิช
 ศศ.บ. (ดนตรีสากล)
 M.M. (Music Performance)
 โทร. 
 nattika  
 อาจารย์นัฏฐิกา   สุนทรธนผล
 prapansak  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ศักดิ์  พุ่มอินทร์
 กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา), กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 โทร. 
 Wathit  
 อาจารย์วาทิต  สุวรรณสมบูรณ์
 กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
 ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
 โทร. 
 Wipas  
 อาจารย์วิภาต  วิบูลย์ภาณุเวช
 ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
 ศศ.ม. (ดนตรีปฏิบัติ), กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
 โทร. 
 Wuttipong  
 นายวุฒิพงษ์  จำปาทอง
 เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา
 โทร. 127