คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

อัตลักษณ์นิสิต

อัตลักษณ์นิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์
      คือ มีความสามารถในการประยุกต์ทักษะทางภาษา ทักษะการถ่ายทอด และทักษะการใช้ ICT เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปกรรม
อัตลักษณ์นิสิต มศว 9 ประการ
“อัตลักษณ์” คือ อะไร
        อัตลักษณ์ คือ คุณสมบัติเฉพาะตัว ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ลักษณะเฉพาะของบุคคล สังคม ชุมชน หรือประเทศนั้นๆ
เช่น เชื้อชาติ ภาษา วัฒนธรรมท้องถิ่น และศาสนา ฯลฯ ซึ่งมีคุณลักษณะที่แตกต่างจากทั่วๆไปหรือสากลกับสังคมอื่นๆ หรือไม่เหมือนกับของคนอื่นๆ ขณะที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ตระหนักดีถึง ความสำคัญของนิสิต/นักศึกษา ว่า เป็นอนาคตของประเทศ เป็นเจ้าของสังคม เจ้าของโลกใบนี้ในวันข้างหน้า ทั้งครอบครัว สังคม และมหาวิทยาลัย ต้องช่วยกันสร้างนิสิต/นักศึกษาที่ดีงามและมีคุณภาพ จึงจะนำไปสู่สังคม และโลกในอนาคตที่ดีงามและมีคุณภาพด้วย ดังนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจึงรับผิดชอบในกระบวนการศึกษา ด้วยการหล่อหลอมสร้างนิสิตมศว ที่เพียบพร้อมด้วยความดีงามและมีคุณภาพ จากทุกศาสตร์ ทุกคณะ/สถาบัน/สำนัก ทุกรายวิชา ทุกกิจกรรม โดยครู/อาจารย์ทุกคน จากทุกรายวิชาต้องร่วมกันรับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ผ่านการพัฒนาอัตลักษณ์ หรือลักษณะเฉพาะของนิสิตมศว 9 ประการ ดังต่อไปนี้
1. เรียนรู้ตลอดชีวิต
    การเรียนรู้ทุกลมหายใจเข้าออก ย่อมช่วยให้เราฉลาด รอบรู้ เป็นคนดี และปรับตัวได้
2. คิดเป็นทำเป็น
    ช่วยให้เราคิด พูด และทำ เป็นสิ่งเดียวกัน ไม่ใช่ดีแต่พูด
3. หนักเอาเบาสูง
    ชีวิตต้องทำงานหนัก รับผิดชอบ ทุ่มเทเสียสละ เราจะประสบผลสำเร็จอย่างแน่นอน
4. รู้กาลเทศะ
    เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของความเป็นคนไทย กาละใด เทศะใด ที่เราควรกระทำ ควรพูด ควรแสดงออกมาอย่างเหมาะสม
5. เปี่ยมจิตสำนักสาธารณะ
    “มศว. คือ ผู้ให้ เราจึงภาคภูมิใจในความเป็น มศว” จาคะ ย่อมเป็นหนึ่งปัจจัยของความเจริญงอกงามในชีวิต
6. มีทักษะสื่อสาร
    กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ ความสามารถ
7. อ่อนน้อมถ่อมตน
    เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญยิ่งของ“ความเป็นไทย”รวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มแต่งย่อมโน้มลงสู่ดิน รวงข้าวลีบย่อมชูคอสู่ท้องฟ้า
8. งามด้วยบุคลิก
    บุคลิกภาพที่สง่างามทั้งร่างกาย พฤติกรรม จิตใจ ย่อมเป็นเสน่ห์ และบอกความเป็นตัวตนของเรา
9. พร้อมด้วยศาสตร์และศิลป์
    พัฒนาสมองให้เต็มศักยภาพทั้งสองด้าน การวนเวียนอยู่ในศาสตร์ของตนเองเท่านั้น ย่อมอุดตันทางปัญญา

อัตลักษณ์ มศว ๙ ประการ