คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

เอกลักษณ์ และวัฒนธรรมองค์กร

เอกลักษณ์
   การบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน
 
วัฒนธรรมองค์กร
   กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย