คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานกิจการนิสิต

* บริการและสวัสดิการ สำหรับนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*ข่าวประชาสัมพันธ์กิจการนิสิต

   - กิจกรรมที่นิสิรหัส 60 ขึ้นไปต้องเข้าร่วม ตามหลักสูตร
   - กิจกรรมสำหรับนิสิตที่ยังทำกิจกรรมไม่ครบ (หมวด 1, 2 และ 3) และนิสิตที่สนใจ (เดือน พ.ย. - ธ.ค. 60)
   - ประกาศเกณฑ์การตัดคะแนนความประพฤตินิสิต
   - ประกาศผลการพิจารณาทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560
   - สิทธิการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของนิสิต มศว ระหว่าง 1 ส.ค. 59 - 31 ก.ค. 60
   - กิจกรรมสำหรับนิสิตที่ยังทำกิจกรรมไม่ครบ และนิสิตที่สนใจ
   - ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการชมภาพยนต์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมหมวด 2)
   - โรงเรียนโพธิสารศึกษา จ.นครสวรรค์ รับสมัครครูหลายอัตรา
   - ศูนย์หนังสือ ที.จี.อาร์.อี. เปิดรับสมัครนิสิตทำงานในตำแหน่ง พนักงานประชาสัมพันธ์หนังสือ
   - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ห้อง 502 คณะศิลปกรรมศาสตร์
   - กิจกรรมหมวดที่ 2 ในโครงการ *บริจาคโลหิต  และ  *อบรมเชิงปฏิบัติการจัดการความเครียด
   - ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี/ปีการศึกษา 2558)
   - ประกาศ ทุนสนับสนุนการศึกษาราชกรีฑาสโมสร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558/2559
   - ขอเชิญนิสิตที่สนใจ สมัครรับทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2/2558
   - ขอเชิญนิสิตร่วมงาน SWU JOB FAIR 2559 : 9-11 กุมภาพันธ์ 2559 
   - เปิดรับนิสิตที่สนใจเป็นอาสาสมัครสำหรับเทศกาลบางกอกแหวกแนว (ฺBangkok Edge Festival) 
   - ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเปิดมุมมองใหม่ สู่โอกาสการทำงานจริง กับ บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
   - ขอเชิญนิสิต กยศ./กรอ. ชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
   - ระบบ job online เพื่อการมีงานทำของนิสิต
   - 7 กันยายน - 19 ตุลาคม 2558  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 แจ้งจบทางอินเทอร์เน็ตตามวันที่กำหนด เตรียมรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 2 นิ้ว สี ส่งพร้อมใบแจ้งจบ
   - ขอเชิญน้องๆ ร่วมออกแบบ CASE ใน STYLE ของตัวเองใน LG AKA CREATE YOUR OWN STYLE
   - ประกาศให้ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
 
* Download เอกสาร/คู่มือ
   -  คู่มือการใช้งานระบบ Job online
   - เอกสารประกอบ "โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่"
*แบบฟอร์มที่ใช้ในงานกิจการนิสิต
   - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ทุนพวงร้อย อภัยวงศ์
   - แบบฟอร์มใบสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
   - ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   

*รายชื่อคณะกรรมการ สโมสรนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์