คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

การขอถอดวิชา ภาคเรียนที่ 1/2560

นิสิตรหัส 60 สามารถรับบัตรนิสิตได้แล้ว ที่หอประชุมใหญ่

การขอใบรับรองทางการศึกษา มศว   ต้องทำอย่างไร

กำหนดเวลาเพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2560

ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี (เฉพาะเรื่องการลงทะเบียนเรียน การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ขอถอนวิชา แจ้งจบการศึกษา) (คลิก)

1

2

3

 

* วันสุดท้ายของการชำระค่าบริการการศึกษา 1/2558

* ขอเชิญนิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 3/2557 รับใบรับรองปริญญาและTranscript (ฉบับสมบูรณ์) ที่กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี

* กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษา 2/2558

7 กันยายน - 19 ตุลาคม 2558  นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2558 แจ้งจบทางอินเทอร์เน็ตตามวันที่กำหนด เตรียมรูปถ่ายสวมครุย ขนาด 2 นิ้ว สี ส่งพร้อมใบแจ้งจบ

* การทดสอบความถนัดทางการเรียน (SWUSAT)นิสิตชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2557 และวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ มศว องครักษ์ และ มศว ประสานมิตร (รายละเอียด คลิก)

* ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558    

- 24 - 31 สิงหาคม 2558 วันสุดท้ายในการเพิ่ม-ลด และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค 1/2558

* Download เอกสาร/คู่มือ  

   - คู่มือ อาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษา 2557  
   - คู่มือการบริหารหลักสูตร 
   - คู่มือบริหารหลักสูตร TQF (ฉบับสมบูรณ์)