นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากโครงการประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน

//นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากโครงการประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน
นิสิตสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา จากโครงการประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน 2019-10-08T01:01:36+00:00

Project Description

คนเก่งศิลปกรรม

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวนวภัค เกิดสุภาพ นิสิตชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลและเกียรติบัตร “รางวัลชนะเลิศระดับอุดมศึกษา” ในโครงการ “ประกวดบรรเลงเพลงท้องถิ่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแอปพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน”
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่จัดโดยศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ (SPAFA) ในองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้