“การเจรจาความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม”

//“การเจรจาความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม”
“การเจรจาความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม” 2020-06-16T16:51:46+00:00

Project Description

“การเจรจาความร่วมมือระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 และคณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อพัฒนาโรงเรียนเฉพาะทางความสามารถพิเศษทางศิลปกรรม”