โครงการศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 (The 1st SWU Arts Education Seminar) “ศิลปศึกษา…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

//โครงการศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 (The 1st SWU Arts Education Seminar) “ศิลปศึกษา…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
โครงการศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 (The 1st SWU Arts Education Seminar) “ศิลปศึกษา…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” 2018-07-15T16:39:23+00:00

Project Description

เมื่อวันที่ 29 – 30 เมษายน 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
จัดโครงการศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 (The 1st SWU Arts Education Seminar) ขึ้น ในหัวข้อ
“ศิลปศึกษา…การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4
อาคารนวัตกรรมศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้และลุ่มลึกในทางวิชาการด้านศิลปศึกษา
การแลกเปลี่ยนความคิดและทัศนคติเกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ศิลปะในศตวรรษที่ 21 ให้แก่คณาจารย์ นิสิต
และผู้สนใจทั่วไป โดยผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ

“การศึกษาในศตวรรษที่ 21” บรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส Harvard University, Boston MA

“ศิลปศึกษากับการพัฒนาเด็กพิเศษ” ร่วมเสวนาโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษกร บิณฑสันต์
ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีบำบัด คุณสมจิตร ไกรศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตบำบัด สถาบันราชานุกูล และคุณสฤญรัตน์
โธมัส ผู้เชี่ยวชาญด้านละครบำบัด

“ศิลปศึกษากับกระบวนทัศน์ใหม่” ร่วมเสวนาโดย ศาสตราจารย์ ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปุณณรัตน์ พิชญไพบูลย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์

นอกจากนี้ ในวันที่ 30 เมษายน 2558
ยังมีกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ทั้งด้านดนตรีศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษาและทัศนศิลปศึกษา อาทิ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปศึกษาในบริบทอาเซียน :
วัฒนธรรมและศิลปะแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
และนิทรรศการและงานสร้างสรรค์ศิลปศึกษาในบริบทอาเซียน : เสน่ห์กัมพูชา และ เล่าเรื่องเมืองฮ่องกง
ซึ่งการนำเสนอผลงานดังกล่าวเป็น

ผลสืบเนื่องมาจากการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรม ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และ
เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เมื่อช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา
โครงการศิลปศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 1 (The 1st SWU Arts Education Seminar) จัดขึ้นในระยะเวลา 2
วัน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมากกว่า 350 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน
เข้าร่วมรับฟังการเสวนาตลอดงาน