โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น

//โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น
โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์: จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น 2018-07-15T16:39:16+00:00

Project Description

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้จัด “โครงการสัมมนาวิชาการและปฏิบัติการด้านศิลปกรรมสร้างสรรค์:จินตนาการปักผ้าด้วยริบบิ้น” เมื่อ วันที่ 27 เมษายน 2561 ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปักผ้าด้วยมือ เพื่อเชื่อมโยงกับเยาวชนเครือข่ายชุมชนซึ่งนอกจากการใช้การปักผ้าด้วยมือจะช่วยการผ่อนคลายความตึงเครียดของสภาพจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการเรียน
การทำงาน หรือจากสภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน และยังเปิดโอกาสให้เยาวชนหรือเครือข่ายชุมชนได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านศาสตร์และศิลป์ในการปักผ้าด้วยริบบิ้นเพื่อให้เกิดการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุขต่อไป