บุคลากร 2019-09-22T23:21:55+00:00

บุคลากร

คณะผู้บริหาร

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์

สาขาวิชาศิลปศึกษา

สาขาวิชานาฏศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

อาจารย์อาคันตุกะ (Visiting Professor)

ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

สำนักงานคณบดี