คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน UKPSF 2023-05-25T12:58:22+00:00

คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
จากสถานบัน Advance Higher Education (Advance HE)

ระดับ Senior Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมการวิจัย

ระดับ Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
และหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล