ภาควิชาการออกแบบสื่อสาร 2024-03-21T19:20:18+00:00

ภาควิชาการออกแบบสื่อสาร

DEPARTMENT OF COMMUNICATION DESIGN

อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถหัวหน้าภาควิชาการออกแบบสื่อสาร
ศป.ด. (ศิลปกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.A. (Design Photography)
University of Bradford, UK

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ หอมแย้ม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณพงศ หอมแย้ม
ศป.ด. (ศิลปกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
M.A. (Communication Arts)
New York Institute of Technology, USA

ศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV
อาจารย์พชร อรุณานนท์ชัย
อาจารย์พชร อรุณานนท์ชัย
ศป.บ. ออกแบบทัศนศิลป์-ออกแบบสื่อสาร
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Msc. International Retail Marketing
University of Surrey, United Kingdom

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นางสาวสุนันท์ คำหอม
นางสาวสุนันท์ คำหอมนักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 144
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร