สาขาวิชาศิลปศึกษา 2020-03-31T15:41:34+00:00

สาขาวิชาศิลปศึกษา

DIVISION OF ART EDUCATION

อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
อาจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์หัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.บ. (จิตรกรรมสากล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
D.C.A. (Creative Arts)
Curtin University of Technology, Australia

B.F.A. (Painting)
College of Arts and Design, Australia

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย อารีรุ่งเรือง
ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV
อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
อาจารย์ ดร.ตรีวิทย์ พิจิตรพลากาศ
Ph.D. (Philosophy)
Magadh University, India

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.ณัฏฐิดา ธีรนาทสิน
อาจารย์ ดร.ณัฏฐิดา ธีรนาทสิน
ค.ด. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
อาจารย์สุชาติ ทองสิมา
อาจารย์สุชาติ ทองสิมา
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางกรกนก ปิ่นละมัย
นางกรกนก ปิ่นละมัย
โทร. 0 260 0123 ต่อ 129
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา