สาขาวิชาศิลปศึกษา 2022-10-03T17:04:02+00:00

สาขาวิชาศิลปศึกษา

DIVISION OF ART EDUCATION

อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ
อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศหัวหน้าสาขาวิชาศิลปศึกษา
Ph.D. (Philosophy)
Magadh University, India

กศ.ม. (การศึกษาพิเศษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.บ. (จิตรกรรมสากล)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ
D.C.A. (Creative Arts)
Curtin University of Technology, Australia

B.F.A. (Painting)
College of Arts and Design, Australia

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตสถิตรัตน์
ศษ.ด. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศษ.บ. (จิตรกรรมไทย)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
ค.ด. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.บ. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
อาจารย์ ดร.สุชาติ ทองสิมา
อาจารย์ ดร.สุชาติ ทองสิมา
ค.ด. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.บ. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
อาจารย์ ดร.อติยศ สรรคบุรานุรักษ์
ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.ม. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (ประติมากรรม)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางกรกนก ปิ่นละมัย
นางกรกนก ปิ่นละมัย
โทร. 0 260 0123 ต่อ 129
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา