สาขาวิชาศิลปะการแสดง 2023-01-24T17:44:31+00:00

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

DIVISION OF PERFORMING ARTS

อาจารย์ ดร.เศรษฐ์สิริ นิรันดร
อาจารย์ ดร.เศรษฐ์สิริ นิรันดรหัวหน้าสาขาวิชาศิลปะการแสดง
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CV

วิชาเอกการแสดงและกำกับการแสดง

อาจารย์ ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ
อาจารย์ ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.เศรษฐ์สิริ นิรันดร
อาจารย์ ดร.เศรษฐ์สิริ นิรันดร
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ว.บ. (วิทยุและโทรทัศน์)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CV
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อ.ม. (ศิลปการละคร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล
อาจารย์ ดร.ธนะพัฒน์ พัฒน์กุลพิศาล
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
สถาบันราชภัฏธนบุรี

CV

วิชาเอกการออกแบบเพื่อการแสดง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV
อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน
อาจารย์อภิรัตน์ แก้วกัน
ค.ม. (ศิลปศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางสาวพรรณี ฮาเซ๊ะ
นางสาวพรรณี ฮาเซ๊ะ
โทร. 0 260 0123 ต่อ 117
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง