ส่วนบริหารงานคณบดี 2024-05-01T15:03:34+00:00

ส่วนบริหารงานคณบดี

OFFICE OF THE DEAN

ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์

นางสาวจุฬาพร แสงสกุล
นางสาวจุฬาพร แสงสกุลผู้อำนวยการส่วนบริหารงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 120

งานบริหารและธุรการ (Administrative Affairs)

นางมาลา วงษ์งาม
นางมาลา วงษ์งามหัวหน้างานบริหารและธุรการ นักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 119
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพร
นางศรีรัตน์ ปิยวชิรอัมพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชำนาญการ)
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 107
นางสาวนิภา ว่องไว
นางสาวนิภา ว่องไวผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 100, 121

นางทัศนี ฤกษ์สว่าง
นางทัศนี ฤกษ์สว่างพนักงานบริการ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นายชูเกียรติ เอกนาม
นายชูเกียรติ เอกนามพนักงานพิมพ์ (ชำนาญงาน)
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 114
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัย
นางอคิราภ์ ปิ่นละมัยนักทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 109
นางสาวภัทรา ธีระกุล
นางสาวภัทรา ธีระกุลนักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 102

นายสำรวย เต็กอวยพร
นายสำรวย เต็กอวยพรผู้ปฏิบัติงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 130
นายสายชล จิตรีขาน
นายสายชล จิตรีขานผู้ปฏิบัติงานช่าง
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 118
นายชูสม กุลานุจารี
นายชูสม กุลานุจารีผู้ปฏิบัติงานช่าง (ชำนาญงาน)
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 108
นางสาวภัสสร พกบัณฑิต
นางสาวภัสสร พกบัณฑิตนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 131

งานคลังและพัสดุ (Financial and Facilities Affairs)

นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อน
นางสาวสุพัตรา แก้วอ่อนหัวหน้างานคลังและพัสดุ นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 106
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะ
นางสาวนัยนา วงษ์ยีเมาะนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 116
นางสาวจันทรา สุทัศนทรวง
นางสาวจันทรา สุทัศนทรวงนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 156
นางสาววรรณา ประสงค์
นางสาววรรณา ประสงค์นักวิชาการพัสดุ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 105
นางสาวศุภชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์
นางสาวศุภชา ฤกษ์เรืองฤทธิ์นักวิชาการพัสดุ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 104
นายฑีฆภัส สนธินุช
นายฑีฆภัส สนธินุชนักวิชาการพัสดุ
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103

งานบริการการศึกษา (Educational Services Affairs)

นางศิริรัตน์ พรมนาง
นางศิริรัตน์ พรมนางหัวหน้างานบริการการศึกษา นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 110
นายกฤษณ์ หิรัญพิศ
นายกฤษณ์ หิรัญพิศนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 122
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์
นางสาวอรทัย ไกรรักษ์นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 147
นางสาวอาพร ภูมิบุญชู
นางสาวอาพร ภูมิบุญชูนักวิชาการศึกษา (ชำนาญการ)
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 101
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่ง
นางสาวสุจิตรา พุ่มพึ่งนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103
นางสาวธนพร โชคชัยปัถมาพร
นางสาวธนพร โชคชัยปัถมาพรนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 110
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์
นายนัฐวุฒิ สวนวิจิตร์นักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 153
นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณ
นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103