คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน UKPSF 2024-04-04T18:11:30+00:00

คณาจารย์ผู้ได้รับการรับรองสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน

ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพของสหราชอาณาจักร (UKPSF)

The United Kingdom Professional Standard Framework (UKPSF)
จากสถานบัน Advance Higher Education (Advance HE)

ระดับ Senior Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
และหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมการวิจัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมการวิจัย

ระดับ Fellow

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ชนะ สุนทรพิพิธ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการวศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (4 ปี)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
อาจารย์ ดร.สมพงษ์ ลีระศิริ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐธิดา ภู่จีบ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (4 ปี)
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธ
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี พันธุ์วราทร
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิพัชร์ วิจิตรสถิตรัตน์
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เหมะรักษ์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
อาจารย์ ดร.ธัญญรัตน์ ประดิษฐ์แท่น
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ
อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เด่นพงษ์ วงศาโรจน์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ
อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
อาจารย์ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธิ์ ผันแปรจิตร์
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์