คณะผู้บริหาร 2019-09-25T21:55:50+00:00

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชยคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพารองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการ วิชาการแก่สังคม
ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
อาจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ
ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์เมธี พันธุ์วราทร
อาจารย์เมธี พันธุ์วราทรรองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
อาจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิชผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
Ph.D. (Music Education)
The University of New South Wales, Australia

M.A. (Music)
The University of New South Wales, Australia

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารความเสี่ยง
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ