คณะผู้บริหาร 2024-03-21T20:06:23+00:00

คณะผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
SFHEA (Senior Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การออกแบบเพื่อการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทรรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน
FHEA (Fellowship)

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิชรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
FHEA (Fellowship)

Ph.D. (Music Education)
The University of New South Wales, Australia

M.A. (Music)
The University of New South Wales, Australia

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพารองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
SFHEA (Senior Fellowship)

ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัยนา ภูยุทธานนท์รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและการสื่อสารองค์กร
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (ทัศนศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (คอมพิวเตอร์อาร์ต)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ศป.บ. (ภาพพิมพ์)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์ ดร.กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
อาจารย์ ดร.กษิด์เดช เนื่องจำนงค์ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา