พันธกิจและวิสัยทัศน์

//พันธกิจและวิสัยทัศน์
พันธกิจและวิสัยทัศน์ 2019-09-14T19:22:15+00:00

ศิลปกรรมศาสตร์ คือ องค์กรแห่งผู้นำทางปัญญา ที่บูรณาการความรู้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางศิลปกรรม

เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักปัญญาธรรม เพื่อสร้างสรรค์ศิลปกรรมสู่สากล

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์