วัตถุประสงค์

//วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ 2023-10-17T16:30:09+00:00

1. เพื่อผลิตบัณฑิตทางศิลปกรรมที่มีคุณภาพและคุณธรรมโดยมุ่งเน้นทักษะการสร้างสรรค์บนฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. เพื่อการพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ศิลปกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมในการแก้ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคม
3. เพื่อเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นประสิทธิผลภายใต้หลักธรรมาภิบาล
4. เพื่อการบริการวิชาการด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
5. เพื่อการสืบสานและสร้างสรรค์ศิลปะและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน