สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ

//สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ
สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ 2019-09-24T21:56:17+00:00

สัญลักษณ์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีองค์ประกอบคือ

  1. พัฒนามาจากกราฟสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือความงอกงาม “การศึกษาคือความงอกงาม”
  2. การใช่สีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ สีน้ำตาล คือ สีของดิน สีธรรมชาติรูปแบบ โดยมีวงกลม แบ่งครึ่ง คือ ความมืดความสว่าง อยู่ในกรอบความคิด 2 ด้าน

โดยสัญลักษณะดังกล่าว เกิดจากการบูรณาการของความเป็นธรรมชาติรวมกับความเป็นวิทยาศาสตร์

 ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

 สีประจำคณะ