สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ

//สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ
สีและสัญลักษณ์ประจําคณะ 2024-01-22T12:54:34+00:00

สัญลักษณ์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มีองค์ประกอบคือ

  1. พัฒนามาจากกราฟสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Y = ex หมายถึง การเพิ่มหรือความงอกงาม “การศึกษาคือความงอกงาม”
  2. การใช่สีประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ คือ สีน้ำตาล คือ สีของดิน สีธรรมชาติรูปแบบ โดยมีวงกลม แบ่งครึ่ง คือ ความมืดความสว่าง อยู่ในกรอบความคิด 2 ด้าน

โดยสัญลักษณะดังกล่าว เกิดจากการบูรณาการของความเป็นธรรมชาติรวมกับความเป็นวิทยาศาสตร์

 ตราสัญลักษณ์ประจำคณะ

 สีประจำคณะ

 

สัญลักษณ์แปลกๆทั้ง 9 มาจากอะไร? เฉลยนัยที่ซ่อนอยู่

สัญลักษณ์แปลกๆทั้ง 9 มาจากอะไร? เฉลยนัยที่ซ่อนอยู่
คำตอบ : มาจากโลโก้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ที่ ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดี มศว และเป็นผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ออกแบบไว้เมื่อปี 2536 และในปีที่คณะครบรอบ 30 ปี (2566) เป็นปีที่คณะพัฒนาจนมีสาขาวิชาที่ประกอบเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ทั้งหมด 9 สาขาวิชา ที่ร่วมกันผลิตบัณฑิตคุณภาพให้กับสังคมไทย ดังนั้น สัญลักษณ์ทั้ง 9 จึงเป็นตัวแทนของ 9 สาขา โดยแสดงถึงความสำคัญขององค์ประกอบทั้ง 9 ที่เมื่อรวมกันแล้วจะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ออกแบบโดย ผศ.ดร.ณพงศ หอมแย้ม อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบสื่อสาร