ระดับบัณฑิตศึกษา 2023-06-30T15:38:44+00:00

หลักสูตรมหาบัณฑิต

Master Degree Programs

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต

Doctoral Degree Programs

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
Master of Arts Program

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
Master of Education Program

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ทัศนศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
ศิลปะการแสดงศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Arts Program

สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย

ศิลปวัฒนธรรมวิจัย

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต
Doctor of Education Program

สาขาวิชาศิลปศึกษา

ศิลปศึกษา