ระดับปริญญาตรี 2019-09-29T00:36:18+00:00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Fine and Applied Arts Program

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Arts Program

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

Bachelor of Education Program

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Fine and Applied Arts Program

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

การออกแบบสื่อสาร

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบแฟชั่น
การออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

การแสดงและกำกับการแสดง
การออกแบบเพื่อการแสดง

สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ

นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

ดุริยางคศาสตร์สากล

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts Program

นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
Bachelor of Education Program

ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์ศึกษา