ระดับปริญญาตรี 2018-07-15T18:48:59+00:00

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Fine and Applied Arts Program

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

Bachelor of Education Program

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

การออกแบบสื่อสาร

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบแฟชั่น
ออกแบบเครื่องประดับ

สาขาวิชาทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์

สาขาวิชาศิลปะการแสดง

การแสดงและกำกับการแสดง
การออกแบบเพื่อการแสดง
นาฏศิลป์ไทย
นาฏศิลป์สากล

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

ดุริยางคศาสตร์สากล

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต

ศิลปศึกษา
ดนตรีศึกษา
นาฏศิลป์