หอสะสมศิลป์ 2019-09-23T00:00:28+00:00

หอสะสมศิลป์

ผลงานทางด้านศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ