หอสะสมศิลป์ 2019-12-08T15:15:26+00:00

หอสะสมศิลป์

ผลงานทางด้านศิลปกรรมในแขนงต่าง ๆ ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ