เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริหารงานคณบดี

//เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริหารงานคณบดี
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่วนบริหารงานคณบดี 2023-10-03T12:08:14+00:00
หัวข้อ รายละเอียด วันที่
เอกสารการเลื่อนระดับของสายปฏิบัติการ รายละเอียด 06/07/2023
เอกสารโครงการเสวนาทางวิชาการของสภาคณาจารย์และพนักงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียด 05/04/2023
ขั้นตอนและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงานพิเศษ รายละเอียด 25/04/2022
ขั้นตอนและวิธีการประเมินเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ และกลุ่มประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน รายละเอียด 25/04/2022