คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำหรับนิสิต/บุคคลทั่วไป

/คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำหรับนิสิต/บุคคลทั่วไป
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำหรับนิสิต/บุคคลทั่วไป 2021-04-30T09:12:21+00:00

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ สำหรับนิสิต/บุคคลทั่วไป

ขอบเขตการให้บริการ

ช่องทางการติดต่อ เวลาการให้บริการ
สถานที่ ติดต่อด้วยตนเอง : สำนักงานคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
อาคาร 16 ชั้น 4 เลขที่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.

ติดต่อทางโทรศัพท์ :

สำนักงานคณบดี โทร 02-260-0123 หรือ 02-649-5000 ต่อ 15087
งานบริการการศึกษา โทร 02-260-0123  ต่อ 15361
งานบัณฑิตศึกษา โทร 02-260-0123  ต่อ 15359
ศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน โทร 02-260-0123 ต่อ 148

วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
 ช่องทางออนไลน์  :

E-mail: fofaswu@g.swu.ac.th
Facebook : @swufofa

ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  1. ก่อนเข้ารับบริการ หรือติดต่อหน่วยงาน ให้แต่งกายสุภาพ หรือชุดนิสิตที่ถูกต้องตามระเบียบและสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนขึ้นอาคาร
  2. แสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการ เช่น บัตรนิสิต บัตรประจำตัวประชาชน
  3. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับบริการ
  4. ประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

แนะนำ/ติชม
(ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อการบริการที่ดียิ่งขึ้น หรือร้องเรียนเมื่อพบเห็นความไม่เป็นธรรมหรือการทุจริต)

  • อีเมล :                             fofaswu@g.swu.ac.th
  • แบบรับเรื่องร้องเรียน :    CLICK