รายการศิลป์สโมสร นำเสนอวงดนตรีการาวิตัน ประสานมิตร และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ออกอากาศในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.05 น.

/, ระดับปริญญาเอก, ระดับปริญญาโท, หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา/รายการศิลป์สโมสร นำเสนอวงดนตรีการาวิตัน ประสานมิตร และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ออกอากาศในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.05 น.
รายการศิลป์สโมสร นำเสนอวงดนตรีการาวิตัน ประสานมิตร และร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย ออกอากาศในวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.05 น. 2018-11-01T10:31:07+00:00

Project Description

สัมผัสเสียงสำเนียงดนตรี “กาเมลันชวา”
ร่วมพูดคุยกับ อาจารย์ ดร. สุรศักดิ์ จำนงค์สาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสมาชิกวงดนตรีการาวิตัน ประสานมิตร ถึงสำเนียงดนตรี “กาเมลันชวา” ดนตรีพื้นเมืองจากประเทศอินโดนีเซีย ที่เชื่อมโยงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซีย
ติดตามชมในศิลป์สโมสร วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 15.05 น.
http://program.thaipbs.or.th/Artclub/episodes/56582
รับชมทีวีออนไลน์ www.thaipbs.or.th/Live