ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 2022-02-02T12:48:15+00:00

* ประกาศ เรื่อง ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

* ประกาศ ผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564

* ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563)

* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563)

* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์

* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท
* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น
* ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563