ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 2021-02-04T09:19:51+00:00

* ประกาศ ผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2564

* ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563)

* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563)

* ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์

* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท
* ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น
* ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563
* ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563