ภาควิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2024-04-11T15:32:22+00:00

ภาควิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

DEPARTMENT OF ARTS AND CULTURAL MANAGEMENT INNOVATION

อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธ
อาจารย์ ดร.พัณณ์ชิตา เดชครุธหัวหน้าภาควิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
FHEA (Fellowship)

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.กษิด์เดช เนื่องจำนงค์
อาจารย์ ดร.กษิด์เดช เนื่องจำนงค์อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CV
อาจารย์วันศนิ กระจ่างยุทธ
อาจารย์วันศนิ กระจ่างยุทธอาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม
MA. (Fine Art and Design)
Tokai University

ศป.บ. (ออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นายภัคพล เมฆสุวรรณ
นายภัคพล เมฆสุวรรณนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 154
นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณ
นางสาวปิยธิดา วงศ์สุวรรณนักวิชาการศึกษา
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 103
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม