สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 2020-07-08T01:26:39+00:00

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

DIVISION OF COMMUNICATION DESIGN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยาหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
M.A. (Communication Arts)
New York Institute of Technology, USA

ศ.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.ณพงศ หอมแย้ม
อาจารย์ ดร.ณพงศ หอมแย้ม
ศป.ด. (ศิลปกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
อาจารย์ ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
ศป.ด. (ศิลปกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.A. (Design Photography)
University of Bradford, UK

CV
อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน
อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน
M.A. (Communication Arts)
New York Institute of Technology, USA

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางสาวสุนันท์ คำหอม
นางสาวสุนันท์ คำหอม
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 144
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร