สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร 2019-08-21T23:13:25+00:00

สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร

DEPARTMENT OF COMMUNICATION DESIGN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยาหัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
M.A. (Communication Arts)
New York Institute of Technology, USA

ศล.บ. (ประวัติศาสตร์ศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธพัชร์ น้อยสวัสดิ์
กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์ ดร. ณพงศ์ หอมแย้ม
อาจารย์ ดร. ณพงศ์ หอมแย้ม
ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน
อาจารย์บุษยมาศ มาลยมาน
M.A. (Communication Arts)
New York Institute of Technology, USA

กศ.บ. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อาจารย์กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
อาจารย์กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ
ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

B.A. (Design Photography)
University of Bradford, UK

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

นางสาวสุนันท์ คำหอม
นางสาวสุนันท์ คำหอม
ดูหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร