สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย 2021-12-02T08:51:54+00:00

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย

DIVISION OF THAI AND ASIAN MUSIC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธุ์เสือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระ พันธุ์เสือหัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย
Ph.D. (Music)
University of Delhi, India

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจี ศรีสมบัติ
ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพิกา รอดสการ
ศป.ด. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธี พันธุ์วราทร
ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ จำนงค์สาร
Ph.D. (Ethnomusicology)
Indonesian Institute of the Arts Yogyakarta, Indonesia

ศป.ม. (มานุษยดุริยางควิทยา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

นางสาวนิศากร อุสาพรหม
นางสาวนิศากร อุสาพรหม
โทร. 0 260 0123 ต่อ 126
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา