หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2019-09-23T00:03:47+00:00

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

Bachelor of Arts Program in Arts and Cultural Management Innovation

ดูรายละเอียดวิชา

ภาพการเรียนการสอน