นิสิต กศ.บ. ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สามารถขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/นิสิต กศ.บ. ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สามารถขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

นิสิตหลักสูตร”การศึกษาบัณฑิต” ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565
รับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

แบบฟอร์มสำหรับขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ https://forms.gle/PyCyYiFw8kaLHctX9 (คลิก)

นิสิต กศ.บ. ระดับปริญญาตรี ที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 สามารถขอรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

2023-04-19T14:29:06+00:00