fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 644 blog entries.
19 11, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585

2021-11-19T13:04:52+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-1585 2021-11-19T13:04:52+00:00
18 11, 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง Financial Literacy หลักการวางแผนการเงิน

2021-11-18T12:10:30+00:00

มศว ร่วมกับ SCB Academy หลักสูตรออนไลน์ เรื่อง Financial Literacy ความร่วมมือระหว่าง ธนาคารไทยพาณิชย์ (จำกัด) มหาชน กับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เชิญนิสิตและบุคลากร มศว มาเรียนรู้หลักการวางแผนการเงิน ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการเงินและการลงทุน ที่จะมาบอกกระบวนการการสร้างความมั่งคั่ง การตั้งเป้าหมายทางการเงิน การบริหารจัดการหนี้และการเริ่มต้นการลงทุนที่ดี * เข้าเรียนได้ทาง APP SWUMOBILE ผ่านเมนู Learning เลือก Financial Literacy เลือก ลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียน * สิ่งที่ผู้เรียนได้รับเกณฑ์การประเมินผล / เกณฑ์การได้ใบประกาศนียบัตร ผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลและได้รับประกาศนียบัตร E-certificate เมื่อสอบผ่าน 80% ของแบบทดสอบวัดความเข้าใจหลังเรียนครบ 4 Module * นิสิตสามารถนำ E-certificate ที่ได้รับ เป็นหลักฐานในการขอบันทึกชั่วโมงกิจกรรม หมวด กิจกรรมเลือก * ระยะเวลาการอบรม ลงทะเบียนและเข้ารับการอบรมให้แล้วเสร็จ ภายใน 9 มกราคม 2565 หลังจากนั้นทางโครงการ จะรวบรวมรายชื่อนิสิตที่ผ่านเกณฑ์ ส่งบันทึกกิจกรรม หมวดกิจกรรมเลือก ต่อไป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรออนไลน์เรื่อง Financial Literacy หลักการวางแผนการเงิน 2021-11-18T12:10:30+00:00
18 11, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น.

2021-11-18T09:59:34+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ให้ผู้มีรายชื่อมาสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. 2021-11-18T09:59:34+00:00
17 11, 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร”

2021-11-17T11:12:43+00:00

โครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร” Streaming on Facebook : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการลอยกระทง สานงานศิลป์ ศรีนครินทร์ ถิ่นวัฒนธรรม ประจำปี2564 “ลอยกระทงวิถีใหม่ ใส่ใจประเพณี มหานทีศรีนครินทร” 2021-11-17T11:12:43+00:00
17 11, 2021

ขอเรียนเชิญนิสิตหรือนักวิจัย ส่งบทคัดย่อบทความภาษาไทย (ไม่จำกัดความยาว รูปแบบ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage Conference 2022) ในรูปแบบออนไลน์

2021-11-17T11:05:51+00:00

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - หลักสูตรนานาชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร - U-Inspire Thailand ขอเรียนเชิญนักศึกษา นักวิจัย นักปฏิบัติการ ส่งบทคัดย่อบทความภาษาไทย (ไม่จำกัดความยาว รูปแบบ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ "พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2" (Second Museum and Heritage Conference 2022) ในรูปแบบออนไลน์ ภายใน 15 พฤศจิกายน 2564 (ขยายถึง 30 พฤศจิกายน 2564) ทางอีเมล (ส่งที่ tiamsoon@staff.tu.ac.th และ tiamsoon@gmail.com) บทความที่นำเสนอในการประชุมอาจเป็นการนำเสนอตัวอย่างที่น่าสนใจ (Case study) ในการดำเนินการทางด้านพิพิธภัณฑ์หรือมรดกวัฒนธรรม โปรดระบุว่าบทความอยู่ในหัวข้อใดจาก 8 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ 1. Dissonant Memories: [...]

ขอเรียนเชิญนิสิตหรือนักวิจัย ส่งบทคัดย่อบทความภาษาไทย (ไม่จำกัดความยาว รูปแบบ) เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ “พิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2” (Second Museum and Heritage Conference 2022) ในรูปแบบออนไลน์ 2021-11-17T11:05:51+00:00
16 11, 2021

ขอเชิญชวนนิสิตมศวเข้าร่วมกิจกรรมThai Dance & Movement ขยับกายสักนิดพิชิตออฟฟิศซินโดรม

2021-11-16T15:58:04+00:00

โครงการนาฏศิลป์อาสาสร้างคุณค่าสู่ชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชา นาฏศิลป์ (ศป.บ.) ขอเชิญชวนนิสิตมศวเข้าร่วมกิจกรรมThai Dance & Movement ขยับกายสักนิดพิชิตออฟฟิศซินโดรม ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564 -รอบที่ 1 10:30-12:00 น. -รอบที่ 2 13:30-15:00 น. ได้รับกิจกรรมบันทึกหมวดเลือก รับจำนวนจำกัด สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 - แบบฟอร์มลงทะเบียน (คลิก) - ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 095-475-6265 (แพท)  

ขอเชิญชวนนิสิตมศวเข้าร่วมกิจกรรมThai Dance & Movement ขยับกายสักนิดพิชิตออฟฟิศซินโดรม 2021-11-16T15:58:04+00:00
16 11, 2021

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ

2021-11-16T11:53:33+00:00

ประกาศรับสมัคร_กตป_64 (คลิก) ใบสมัครแบบ_สวต_รวม (คลิก)  

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการดำเนินการคัดเลือกบุคคลผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อเพื่อนำเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม พรบ.จัดสรรคลื่นความถี่ฯ 2021-11-16T11:53:33+00:00
16 11, 2021

ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ FOFA Open House

2021-11-16T16:44:25+00:00

มาสร้างแลนด์มาร์คไปกับครอบครัวศิลปกรรมศาสตร์ พบกับกิจกรรมสุดพิศษจากพี่ๆ พร้อมทั้งความรู้ ความสนุกสนานที่น้องๆจะได้รับไปอย่างเต็มเปี่ยม !!! วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 ผ่านทางแอพพลิเคชั่น Discord ติดตามรายละเอียดได้ที่ IG : fofahouse.swu FB : fofahouse swu

ขอเชิญนักเรียนและผู้สนใจเข้าศึกษาต่อที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เข้าร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ FOFA Open House 2021-11-16T16:44:25+00:00
16 11, 2021

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

2021-11-16T10:56:17+00:00

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 1. สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ 2. องค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ) แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในประกาศนี้ใช้คัดเลือก เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 (Quota) หรือ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 3. รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th Cr.PRSWU

องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 2021-11-16T10:56:17+00:00
12 11, 2021

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)”

2021-11-12T16:18:39+00:00

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)” 2021-11-12T16:18:39+00:00