fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 422 blog entries.
5 03, 2021

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564

2021-03-05T16:56:15+00:00

รับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดโครงการมอบเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดีแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วราชอาณาจักร ที่นับถือพระพุทธศาสนาและมีความประพฤติดี เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนชาวพุทธที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ตั้งมั่นในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม ตลอดจนเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นดำรงตนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงขอประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 โดยนิสิตที่สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต โทร. 02-6495000 ต่อ 15351 , 12089 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://studentaffairs.op.swu.ac.th/

ขอเชิญนิสิตสมัครเข้าคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 2021-03-05T16:56:15+00:00
5 03, 2021

NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564

2021-03-05T16:37:56+00:00

รายละเอียดการประชุมวิชาการ (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

NIDA ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติประจำปี 2564 2021-03-05T16:37:56+00:00
5 03, 2021

ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16

2021-03-05T16:16:43+00:00

ลงทะเบียนส่งผลงาน และ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมส่งเข้าประกวดในโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 16 2021-03-05T16:16:43+00:00
5 03, 2021

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-03-05T10:24:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-03-05T10:24:39+00:00
4 03, 2021

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564

2021-03-04T08:48:31+00:00

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 สอบถามเพิ่มเติม 02-258-4196 หรือ eds@g.swu.ac.th

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 8-22 มีนาคม 2564 2021-03-04T08:48:31+00:00
3 03, 2021

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564

2021-03-03T13:10:09+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 ทางเว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-260-0123 ต่อ 122, 147, 110   สมัคร (คลิก) ดูรายละเอียด (คลิก)

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับนักเรียนจากทั่วประเทศ สมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota ระหว่างวันที่ 1-17 มีนาคม 2564 2021-03-03T13:10:09+00:00
3 03, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2021-03-03T09:31:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2021-03-03T09:31:40+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ไม่เป็นนิสิตฝึกสอน) เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล”

2021-03-02T17:42:47+00:00

ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และ รายละเอียดของโครงการประกวดฯ  (คลิก) ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร และ รายละเอียดของโครงการประกวดฯ  (คลิก)

ขอเชิญชวนนิสิต กศ.บ. ชั้นปีที่ 3 และ 4 (ไม่เป็นนิสิตฝึกสอน) เข้าร่วมโครงการประกวดทักษะการสอน หัวข้อ “การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ บทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสำหรับนักเรียนในยุคดิจิทัล” 2021-03-02T17:42:47+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสวนา SWU TALK กิจกรรมที่ 3 Inspiration : แรงบันดาลใจ” เสวนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจ…ไม่เท่ากายบันดาลทำ” โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ผ่านระบบ zoom

2021-03-02T15:41:57+00:00

ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมโครงการเสวนา SWU TALK กิจกรรมที่ 3 Inspiration : แรงบันดาลใจ” เสวนาหัวข้อ “แรงบันดาลใจ…ไม่เท่ากายบันดาลทำ” โดย ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ ผ่านระบบ zoom 2021-03-02T15:41:57+00:00
2 03, 2021

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) (Ernst Mach-Grant – ASEA-UNITNET) ประจำปี 2564

2021-03-02T13:39:04+00:00

รายละเอียดทุนและใบสมัครรับทุน (คลิก)

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) (Ernst Mach-Grant – ASEA-UNITNET) ประจำปี 2564 2021-03-02T13:39:04+00:00