fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 137 blog entries.
19 08, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-09-24T20:54:46+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ***รายละเอียดดังเอกสารแนบ*** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-09-24T20:54:46+00:00
8 08, 2019

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122

2019-09-24T20:53:17+00:00

- รอบที่ 1 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 09.00 - 12.00 น.  - รอบที่ 2 วันที่ 31 สิงหาคม 62 เวลา 13.00 - 16.00 น. ลิ้งค์ ในการสมัครสอบ >> https://forms.gle/tQKJ2M2Ai2X4NDfX7 * จะเปิดระบบการรับสมัครออนไลน์ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 * ** หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. 12167 /02-2603934 ประกาศเรื่อง การยกเว้นการเรียน (Exemption) รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาทั่วไปของนิสิตระดับปริญญาตรี และ  ประกาศเรื่อง การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก)

ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่สนใจสมัครสอบ SWU SET เพื่อโอกาสในการยกเว้นการเรียน (Exemption) ในวิชา SWU 121 และ SWU 122 2019-09-24T20:53:17+00:00
6 08, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2019-09-24T20:53:17+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2019-09-24T20:53:17+00:00
6 08, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2019-09-24T20:53:17+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2019-09-24T20:53:17+00:00
22 07, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2019-09-24T20:53:18+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2019-09-24T20:53:18+00:00
22 07, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2019-09-24T20:53:18+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2019-09-24T20:53:18+00:00
22 07, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2019-09-24T20:53:19+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2019-09-24T20:53:19+00:00
8 07, 2019

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562

2019-09-24T20:53:19+00:00

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์ขอมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 20 ทุนๆละ 8,000 บาท ให้แก่นิสิตที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ (ประกาศแนบ) และประสงค์สมัครขอรับทุนนี้ สามารถส่งใบสมัครและหลักฐานได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ทั้ง มศว ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 22 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตยื่นเอกสารเกินกำหนดวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิตั้งเซ็กกิมได้เอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2648 8000 (คุณวรรณพร) รายละเอียดโครงการทุน และใบสมัครขอรับทุน (คลิก)

ประกาศรับสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม (บริษัท นานมี จำกัด) ประจำปีการศึกษา 2562 2019-09-24T20:53:19+00:00
8 07, 2019

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562

2019-09-24T20:53:19+00:00

ด้วยมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ จัดให้มีการรับสมัครพิจารณาคัดเลือกและมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกาา ประจำปี 2562 จำนวน 30 ทุนๆละ 15,000 บาท โดยนิสิต มศว ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์และมีความประสงค์จะสมัครขอรับทุนสามารถส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ให้ครบถ้วนได้ที่ส่วนกิจการนิสิต ประสานมิตรและองครักษ์ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2562 (เพื่อให้ส่วนกิจการนิสิตมีเวลาตรวจสอบเอกสารและเผื่อเวลาในการเดินทางของไปรษณีย์ หากนิสิตประสงค์จะยื่นเอกสารหลังวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ให้นิสิตส่งใบสมัครไปที่มูลนิธิฯ ได้เอง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 2258 9589 รายละเอียดทนุการศึกษาและใบสมัครขอรับทุนพร้อมแบบเขียนเรียงความ (คลิก)

รับสมัครทุนมูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปี 2562 2019-09-24T20:53:19+00:00
3 07, 2019

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-24T20:53:19+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-09-24T20:53:19+00:00