fofaswu

/fofaswu editor

About fofaswu editor

This author has not yet filled in any details.
So far fofaswu editor has created 30 blog entries.
5 09, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-09-05T11:58:48+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-09-05T11:58:48+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออนไลน์แคมเพจ์น “Isuzu Creative Brains Challenge 2018”

2018-09-05T11:49:09+00:00

รายละเอียดโครงการประกวดฯ หรือสมัครเข้าร่วมโครงการ (คลิก)

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดออนไลน์แคมเพจ์น “Isuzu Creative Brains Challenge 2018” 2018-09-05T11:49:09+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563

2018-09-05T11:20:59+00:00

วช. และ สวทน. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม" ปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 10 กันยายน 2561 จำนวน 2 ช่วง คือ เวลา 08.00 น. -12.00 น. และ เวลา 13.00 -16.30 น. ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/Workshop100961 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 61

ขอเชิญผู้สนใจสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2563 2018-09-05T11:20:59+00:00
5 09, 2018

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

2018-09-05T16:04:09+00:00

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน 2561 (เฉพาะเป้าที่ 1 และ 2) รายละเอียดตามหนังสือที่ วช 0004/ว6185 นั้น เนื่องจาก การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการนำเข้าข้อมูลแผนงาน โดยไม่ให้สิทธิ์นักวิจัยในการเข้าระบบ กำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) เป็นผู้นำเข้าข้อมูลแผนงานเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลา ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอให้ผู้ที่สนใจประสงค์ยื่นขอรับงบประมาณดังกล่าว จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2174 [...]

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2018-09-05T16:04:09+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

2018-09-05T11:13:26+00:00

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” * ภาคทฤษฎี วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี * ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมยูอินจันทรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://goo.gl/forms/x6mQhn3FxbplVaUN2 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” 2018-09-05T11:13:26+00:00
3 09, 2018

ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชียในงาน “จตุรสคีตศิลป์”

2018-09-03T13:59:32+00:00

ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1 สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชีย ในงาน “จตุรสคีตศิลป์” วันที่ 4 กันยายน พ.ศ.2561 เวลา 15.00-16.30 น. ณ หอศิลป์ อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายการเพลงที่จัดแสดง 1. เพลงโหมโรงทศรัตน์กษัตรา 2. เพลงลาวดวงดอกไม้ 3. เพลงลาวดวงเดือน 4. เพลงไส้พระจันทร์ เถา 5. เพลงคำหวาน และ พรหมลิขิต 6. เพลงเต่ากินผักบุ้ง รับชมฟรี!!

ขอเชิญชมการแสดงผลงานของนิสิตชั้นปีที่1สาขาดุริยางค์ศาสตร์ไทยและเอเชียในงาน “จตุรสคีตศิลป์” 2018-09-03T13:59:32+00:00
24 08, 2018

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 10 – 14 กันยายน 2561

2018-08-24T16:28:41+00:00

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร 10 – 14 กันยายน 2561 2018-08-24T16:28:41+00:00
22 08, 2018

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”

2018-08-22T18:28:06+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัคร (คลิก) ข้อมูลเพิ่มเติม www.dad.co.th และ www.governmentcomplex.com

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพนิ่ง “อาคารอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน” 2018-08-22T18:28:06+00:00
22 08, 2018

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ คอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว Twinings Tumbler เข้าประกวดชิงรางวัล

2018-08-22T18:10:43+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) ข้อมูลเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ คอลเลคชั่นใหม่ของแก้ว Twinings Tumbler เข้าประกวดชิงรางวัล 2018-08-22T18:10:43+00:00
16 08, 2018

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2018-08-16T16:54:11+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2018-08-16T16:54:11+00:00