ขอเชิญร่วมงาน “แผ่ศิลป์ ผลิสี 90 ปี ครูอารี สุทธิพันธุ์” วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.30 น.

///ขอเชิญร่วมงาน “แผ่ศิลป์ ผลิสี 90 ปี ครูอารี สุทธิพันธุ์” วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 17.30 น.

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มูลนิธิอารี สุทธิพันธุ์
ขอเชิญร่วมกิจกรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะ : ดนตรี : นาฏศิลป์ และการประชุมเสวนาทางวิชาการด้านศิลปศึกษา
ในโครงการวันครูศิลปะ: อารี สุทธิพันธุ์
“แผ่ศิลป์ ผลิสี 90 ปี ครูอารี สุทธิพันธุ์”
วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.30 – 17.30 น.
ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 5

กิจกรรมปฏิบัติการทางด้านศิลปะ : ดนตรี : นาฏศิลป์
“ทัศนศิลป์ตามอัธยาศัย” เวลา 9.30-12.00 น. และ 13.00-14.30 น.
สถานที่ : บริเวณโถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับจำนวน 100 คน และ ศิลปิน-ผู้สนใจตามอัธยาศัย รับจำนวน 70 คน

“ไวโอลินเล่นเป็นเพลง” เวลา: 9:30-12:00 น. และ 13:00-14:30 น.
สถานที่ : อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 11 ห้อง 16-1103 รับจำนวน 10 คน

“Creative Dance and Movement: Thai & Western” เวลา 9.30-12.00 น. และ 13.00-14.30 น.
สถานที่ : อาคาร 16 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 9 ห้อง16- 903 รับจำนวน 30 คน

การประชุมเสวนาทางวิชาการด้านศิลปศึกษา
“จากยี่เก..สู่ลิเก (ร่วมสมัย) หลังม่าน แสงไฟ ในดวงใจแม่ยก”
เวลา 14.00 -16.00 น. (Onsite ห้อง Creative Arts Center ชั้น 5 ) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จัดโดยหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ศิลปศึกษา

“ศิลปศึกษากับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Arts + ED = Online)”
เวลา 16.00 -18.00 น.(Onsite ห้อง Creative Arts Center ชั้น 5 ) อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
จัดโดยหลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ศิลปศึกษา

“ทายาทงานศิลป์มุมมองกระแสเปลี่ยนผ่าน”
เวลา 13.00-15.00 น. (Online : facebook คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว )
ถ่ายทอดสื่อโดย COSCI DIGITAL STUDIO คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม
จัดโดยหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต ศิลปวัฒนธรรม

ร่วมสนับสนุนโดย
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

2020-12-07T16:44:52+00:00