ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์”

///ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “วันครูศิลปะ : อารี สุทธิพันธุ์”

ภายในงานพบกับ

งานเสวนาทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ในเรื่อง “Disruption Vs นาฏศิลป์ไทย
ไม่ไปด้วยกันนะ และ

เรื่อง”แหกคอก ลอกครู สร้างองค์ความรู้
สู่ความยั่งยืนทางศิลปศึกษา”

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะการวาดภาพ
สีอะคริลิคสำหรับครู และนักเรียน

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.
ณ อาคารนวัตกรรมศ.ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

โครงการงาน วันครูศิลปะ “อารี สุทธิพันธุ์”จัดขึ้นเพื่อ
เชิดชูเกียรติคุณครูศิลปะศาสตราจารย์พิเศษอารีสุทธิพันธุ์
ที่มุ่งมั่นสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อแวดวงทางศิลปศึกษาและศิลปกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนากระบวน
การคิดของครูศิลปะในสังคมไทยรวมถึงกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทาง
ด้านศิลปะและศิลปศึกษา ซึ่งปรากฏให้เห็นเป็นรูปประธรรมอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยแนวคิดในการพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมทางศิลปศึกษาโดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้

จัดโดยนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณสิรินาฎ มูลเมือง (กิจกรรม Workshop)
089-863-8863

คุณสุจิตรา พุ่มพึ่ง (งานเสวนาช่วงเช้า)
โทร 065-3959-6998

คุณสุภฆเณศร์ ชุณหศิริรักษ์ (งานเสวนาช่วงบ่าย)
โทร 086-970-8346

2019-12-17T14:53:07+00:00