ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๑๐

///ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๑๐

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการครุศิลปะ รุ่น ๑๐
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการจัดอบรมโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ “ครุศิลปะสร้างสรรค์งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ รุ่น ๑๐” โดยจะทำการคัดเลือกครู อาจารย์ ผู้สอนศิลปะในสถาบันการศึกษา และบุคลากรทางด้านศิลปะในหน่วยงาน องค์กร สมาคม ชมรม หรือศิลปิน ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากศิลปินแห่งชาติ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ หออัครศิลปิน จังหวัดปทุมธานี และเมื่อจบหลักสูตรการอบรม ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน ไปร่วมจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานศิลปะร่วมกับสภาศิลปกรรมไทยสหรัฐอเมริกา สมัครตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร (คลิก)
หรือขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง
อีเมล supreme.artist.hall@gmail.com
และฝากข้อความผ่าน facebook หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร ๐๙๙ ๙๓๙ ๙๒๙๓
(กลด พินัยนิติศาสตร์ เรื่อง ครุศิลปะ รุ่น ๑๐)
(**เฉพาะในวันและเวลาราชการ เวลา ๐๙.๓๐-๑๗.๓๐ น.)

2018-10-24T15:57:52+00:00