ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจสมัครรับทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย
ขอประชาสัมพันธ์ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครทุนอุดหนุนของบัณฑิตวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2566 บัณฑิตวิทยาลัยได้กำหนดแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนจากงบประมาณเงินรายได้ของบัณฑิตวิทยาลัยฯ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สำหรับคณาจารย์บัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 2 สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
กลุ่มที่ 3 สำหรับบุคลากรสังกัดบัณฑิตวิทยาลัยหรือผู้ร่วสมสอนในหลักสูตรที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
คณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจขอรับทุน สามารถสมัครได้ที่ –> http://egrants.grad.swu.ac.th/
และรายละเอียดเพิ่มเติมต่าง ๆ สามารถแสกน qr code ได้ตามใบประกาศที่แนบมา
งานบริหารและธุรการ บัณฑิตวิทยาลัย
โทรศัพท์ 0 2649 5000 ต่อ 15644 (นางสาวพรรษกร สระโกฏิ)
โทรสาร 0 2260 0132

2022-10-19T12:20:53+00:00