ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”

///ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”

การประชุมชี้แจงออนไลน์
เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม
รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้
Facebook LIVE : ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Microsoft Team : ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ shorturl.at/cemGJ
**ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563**
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประสานงานมายัง
คุณชลธิชา เจติยวรรณ
โทรภายใน : 15345
E-mail : chonthichaj@g.swu.ac.th

2020-06-25T15:23:02+00:00