ข่าว

/ข่าว
24 01, 2022

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโครงการวันมาฆบูชา 2565

2022-01-24T13:01:01+00:00

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โครงการวันมาฆบูชา 2565 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ณ สำนักสงฆ์ป่ามะขาม สถานที่ดูแลพระอาพาธ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - สถานที่รับบริจาค : โถงชั้น 1 อาคารประสานมิตร - วันรับบริจาค : วันที่ 24 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ยกเว้นวันหยุดราชการ) - เวลารับบริจาค : 08.30 - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 062-494-6594 (คุณปยุต) 087-706-9559 (คุณกนกนัจ)

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมถวายเครื่องอุปโภคบริโภค แด่พระภิกษุสงฆ์อาพาธ ในโครงการวันมาฆบูชา 2565 2022-01-24T13:01:01+00:00
21 01, 2022

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะในโครงการ “ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์”

2022-01-21T16:26:37+00:00

คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับส่วนทรัพยากรบุคคลขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะ ในโครงการ "ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์" มอบให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปจัดทำเป็นสื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตา ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สามารถบริจาคได้ 2 จุดบริการ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้น 13 อาคาร บริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล โทร. 12256 ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี โทร. 15633 และในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 จะนำส่งปฏิทินให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กทม.

ขอเชิญร่วมบริจาคปฏิทินเก่าแบบตั้งโต๊ะในโครงการ “ส่งรักผ่านอักษรเบรลล์” 2022-01-21T16:26:37+00:00
21 01, 2022

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565

2022-01-21T14:58:59+00:00

งานบัณฑิตศึกษา : 1. ประชาสัมพันธ์การรับนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้ ปริญญาโท 1 หลักสูตร - ศศ.ม. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รับจำนวน 15 คน ปริญญาเอก 3 หลักสูตร - ศศ.ด. ศิลปวัฒนธรรมวิจัย รับจำนวน 10 คน - ศศ.ด. ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย รับจำนวน 10 คน - กศ.ด. ศิลปศึกษา รับจำนวน 10 คน ท่านใดสามารถเข้าดูรายละเอียดระเบียบการรับและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/

ประกาศเปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรในคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2565 2022-01-21T14:58:59+00:00
21 01, 2022

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง

2022-01-21T12:24:48+00:00

รายละเอียดและกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง (Personal Data Protection System for University in Practice) (ฉบับแก้ไข)  (คลิก)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ระบบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับมหาวิทยาลัยที่นำไปใช้ได้จริง 2022-01-21T12:24:48+00:00
20 01, 2022

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share” หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล”

2022-01-20T16:02:48+00:00

ห้องสมุดองครักษ์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share” หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/96u19qcBqrTebWnGA นิสิต มศว สามารถขอบันทึกกิจกรรมได้ *รหัส 59: กิจกรรมองค์กรนิสิต/องค์กรภายนอก *รหัส 60 ขึ้นไป: กิจกรรมเลือก (ด้านวิชาการ)

ขอเชิญนิสิต บุคลากร และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมการอภิปรายสร้างแรงบันดาลใจ “Inspiration Talk & Share” หัวข้อ “หนังพาไป : ฝันไกลแต่ไปถึงกับยอด-บอล” 2022-01-20T16:02:48+00:00
20 01, 2022

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ และการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

2022-01-20T15:54:36+00:00

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ การอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote และการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/VJH8vQGaqF1sQq8R7 *โปรดใช้อีเมล @g.swu.ac.th ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม *ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 12.00 น. (ในแต่ละรอบการอบรม) **ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ก่อนการอบรม 1 วัน ภายในเวลา 16.00 น. หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมในวัน เวลา ดังกล่าวสามารถนัดหมายของอบรมล่วงหน้าได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33NlBqb สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ และการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote 2022-01-20T15:54:36+00:00
19 01, 2022

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง… จบใหม่ยังไงก็ได้งาน”

2022-01-19T17:04:52+00:00

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "เขียนเรซูเม่ให้ปัง... จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" ลักษณะกิจกรรม : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเขียนเรซูเม่ให้ปัง..จบใหม่ยังไงก็ได้งาน" (พร้อมกรอกเรซูเม่ส่งผ่านระบบออนไลน์ถึงบริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการทันที กิจกรรมบรรยายเทคนิคการสัมภาษณ์งาน วิธีการแต่งกายต่างๆอีกเพียบ!!!! กับบริษัท จ๊อบท็อปกัน จำกัด และ บริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด * "กิจกรรมมีทั้งหมด 3 วันให้นิสิตเลือกลงวันที่สะดวก" วันอังคารที่ 8 กพ. 65 เวลา 10.00 - 12.00 น. วันพฤหัสที่ 17 กพ. 65 เวลา 14.00 - 16.00 น. และ วันเสาร์ที่ 26 กพ. 65 เวลา 15.00 - 17.00 น. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้รับการบันทึกกิจกรรมเลือก : นิสิตรหัส 59 ลงมา - หมวด 2 (บุคลิกภาพ/จริยธรรม) นิสิตรหัส 60 เป็นต้นไป - กิจกรรมเลือก ด้านส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา [...]

ขอเชิญชวนนิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “เขียนเรซูเม่ให้ปัง… จบใหม่ยังไงก็ได้งาน” 2022-01-19T17:04:52+00:00
18 01, 2022

ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ

2022-01-18T17:19:50+00:00

ประกาศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 32) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรสายปฏิบัติการ 2022-01-18T17:19:50+00:00
18 01, 2022

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564

2022-01-18T17:17:14+00:00

ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 2022-01-18T17:17:14+00:00
17 01, 2022

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022

2022-01-17T15:36:19+00:00

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022 จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายละเอียดการรับสมัคร 1. เปิดรับสมัครผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย 3 สาขา ได้แก่ สาขานาฏศิลป์ ดนตรี และศิลปะการแสดงสาขาละ 10 ผลงาน รวมทั้งสิ้น 30 ผลงาน 2. ผลงานที่นำเสนอต้องมีระยะเวลาประมาณ 5 - 7 นาทีพร้อมแบบรายงานนำเสนอ 3. ผลงานที่นำเสนอต้องไม่เคยได้รับทุนหรือได้รับการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน กำหนดการรับสมัคร - 4 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 เปิดรับสมัครผลงาน - 4 มีนาคม 2565 ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้ร่วมนำเสนอ - 8 เมษายน 2565 ผู้สร้างสรรค์ส่งผลงานและรายงานนำเสนอฉบับสมบูรณ์ - 19 - 20 พฤษภาคม 2565 นำเสนอผลงานศิลปะการแสดงร่วมสมัย (นำเสนอแบบออนไลน์ผ่านระบบ Facebook Live สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม [...]

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการนำเสนอผลงานวิชาการ ด้านงานสร้างสรรค์ ศิลปะการแสดงร่วมสมัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 The 2nd National Contemporary Creative Performing Arts Conference 2022 2022-01-17T15:36:19+00:00