ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
1 10, 2020

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

2020-10-01T10:21:27+00:00

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป สอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.swu.ac.th ทบทวนบทเรียน รักษาสุขภาพ ตรวจสอบรหัสบัวศรีไอดี เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ Internet / wifi ให้พร้อม แล้วไป ลุยกับข้อสอบออนไลน์.....ได้เลยตามวันและเวลาสอบ ของแต่ละวิชา ข้อปฏิบัติ * อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ ** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ helpdesk@g.swu.ac.th *** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนเวลา อย่างน้อย 15 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกกรณี ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบออนไลน์

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป 2020-10-01T10:21:27+00:00
23 09, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

2020-09-23T19:56:53+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเก่า และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 สำหรับพิจารณาในการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 2020-09-23T19:56:53+00:00
23 09, 2020

ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563

2020-09-23T16:47:01+00:00

ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 ได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเก่าจำนวน 4 ฉบับ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้สำหรับพิจารณาในการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 และได้ปรับแก้ไขแบบฟอร์ม SWURI-I-24 และ SWURI-I-25 ให้สอดคล้องกับประกาศ รายละเอียดตามเว็บไซด์ http://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload11_new สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 11083, 11081 และ 11015

ประกาศการสมัครรับทุนสนับสนุนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563 2020-09-23T16:47:01+00:00
22 09, 2020

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564

2020-09-22T18:07:21+00:00

LEAD Technologies Inc. V1.01

ประกาศ เรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2564 2020-09-22T18:07:21+00:00
4 08, 2020

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63)

2020-08-04T11:58:53+00:00

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิต ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) ทั้ง 2 หลักสูตร 3 วิชาเอก

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนิสิตสาขาวิชานาฏศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับน้อง ๆ นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 (รหัส 63) 2020-08-04T11:58:53+00:00
13 07, 2020

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

2020-07-13T10:09:43+00:00

แนวทางการจัดการเรียนการสอน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 2020-07-13T10:09:43+00:00
13 07, 2020

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา

2020-07-13T10:04:09+00:00

ตารางเรียนนิสิตปี 1 คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ตารางเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 ในแต่ละสาขา 2020-07-13T10:04:09+00:00
22 06, 2020

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-06-22T12:44:39+00:00

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-06-22T12:44:39+00:00