ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
6 12, 2019

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562)

2019-12-04T14:22:55+00:00

ประกาศทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2562) 2019-12-04T14:22:55+00:00
4 12, 2019

ขอเชิญเข้าชมการแสดง FINAL MAKE-UP : 6 ธันวาคม 2562 17.00 น. ณ หอศิลปฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-12-04T14:41:16+00:00

ใครจะเป็นฮีโร่คนต่อไป? เตรียมตัวพบกับ!!! FINAL MAKE-UP วิชา การแต่งหน้าเพื่อการแสดง สร้างสรรค์โดย นิสิตชั้นปีที่สอง เอกการออกแบบเพื่อการแสดง ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา17.00น. เป็นต้นไป ณ หอศิลป์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ติดตามข่าวสารและสำรองที่นั่งได้ที่ FB: Makeup25 Satang เบอร์โทรศัพท์ 096-8807723 (สมายล์) 098-7509405 (เหมือนฝัน) 06-5651-9194 (ชีเต้) แล้วมาร่วมลุ้นพร้อมกันว่า ใครจะเป็นฮีโร่คนต่อไป!!!

ขอเชิญเข้าชมการแสดง FINAL MAKE-UP : 6 ธันวาคม 2562 17.00 น. ณ หอศิลปฯ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-12-04T14:41:16+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร

2019-12-04T14:15:27+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 2019-12-04T14:15:27+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์

2019-12-04T14:07:37+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสำหรับจัดทำปริญญานิพนธ์ 2019-12-04T14:07:37+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท

2019-12-04T14:03:21+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ระดับปริญญาโท 2019-12-04T14:03:21+00:00
4 12, 2019

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น

2019-12-04T13:59:04+00:00

ประกาศสมัครรับเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : การอบรมระยะสั้น 2019-12-04T13:59:04+00:00
4 12, 2019

ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ

2019-12-04T13:50:51+00:00

ประกาศรับสมัครเงินสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร : เผยแพร่ผลงานวิชาการ 2019-12-04T13:50:51+00:00
3 12, 2019

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563

2019-12-03T16:59:25+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)          คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอการผลิตผลงานสร้างสรรค์ เงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563  เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ ดำเนินการผลิตผลงานสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ด้านทักษะ ความเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆเพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอน เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยผลงานสร้างสรรค์ หรือการส่งเสริมการเผยแพร่สุนทรียะในสังคม พัฒนาไปสู่การเป็นคณาจารย์ที่มีคุณภาพ  ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดรายละเอียดและประเภททุน                การผลิตผลงานสร้างสรรค์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดการรับสมัคร                  รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2563 หมายเหตุ 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอผลงานสร้างสรรค์ได้ที่ http://fofa.swu.ac.th/ ฝ่ายบริหารงานวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม 2. ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ https://urms.swu.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนการผลิตผลงานสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-03T16:59:25+00:00
3 12, 2019

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563

2019-12-03T16:39:01+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้คณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ และบุคลากร สายสนับสนุนวิชาการดำเนินการวิจัย ที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน พัฒนากระบวนการวิจัยเพื่อให้องค์กร สังคม และประเทศชาติ พัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 15 ปี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงกำหนดรายละเอียดและประเภททุนวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้ กำหนดการรับสมัคร           รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 2 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2563           รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 หมายเหตุ 1. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ https://research.swu.ac.th/index.php?option=dowload5_new 2. ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ https://urms.swu.ac.th

ประกาศรับสมัครทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 2019-12-03T16:39:01+00:00
28 11, 2019

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2019-11-28T01:06:36+00:00

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา] ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ Dare to Change เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก หรือ Active Learning ในรายวิชา เพื่อสร้างนิสิตให้เป็นผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพ และมีทักษะในศตวรรษที่ 21 พิเศษ สำหรับอาจารย์ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท จำนวน 10 รางวัล (สำหรับผลงานดีเด่น) และ 5,000 บาท จำนวน 20 รางวัล (สำหรับผลงานระดับดี) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเพิ่มเติม

ขอเชิญ อาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการ DARE TO CHANGE เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2019-11-28T01:06:36+00:00