ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
19 09, 2022

ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย

2022-09-19T15:10:15+00:00

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว โดยสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้ตั้งแต่วันนี้ โดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 2. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวคือ บ้านเรือนหรือแหล่งทำกินของครอบครัว (สวน/นา/ไร่) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิต หลักฐานประกอบการขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต 1. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต 2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุว่านิสิตเป็นผู้ประสบภัย 3. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง) 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง) 5. สำเนาบัตรนิสิต 6. ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับ 7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต ยื่นเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจกับนิสิตทุกคน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน เพื่อให้เราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087 รายละเอียดทุนช่วยเหลือนิสิตและแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ (คลิก)

ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย 2022-09-19T15:10:15+00:00
16 09, 2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตั้งแต่ 1-14 ธันวาคม 2565 รวม 12 สาขาวิชา

2022-09-16T14:05:34+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ** เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 14 ธันวาคม 2565 ** **รับสมัครสาขา 1. ดุริยางคศาสตร์สากล (10007) 2. ทัศนศิลป์ (10015) 3. การออกแบบสื่อสาร (10043) 4. การออกแบบผลิตภัณฑ์ (10006) 5. การออกแบบแฟชั่น (10013) 6. การออกแบบเครื่องประดับ (10052) 7. นาฏศิลป์ไทย (10039) 8. นาฏศิลป์สากล (10040) 9. ดนตรีศึกษา (10048) 10. นาฏศิลป์ศึกษา (10056) 11. ศิลปศึกษา (10051) 12. นวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม (10053) น้อง ๆ สามารถสมัครได้ทาง http://admission.swu.ac.th และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คุณธนพร โทร. 086-887-0787 หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดดูกำหนดการที่เป็นทางการได้จากประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัย ** การเตรียมความพร้อมก่อนสมัคร (คลิก) ** [...]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS66 รอบที่ 1 : รอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ตั้งแต่ 1-14 ธันวาคม 2565 รวม 12 สาขาวิชา 2022-09-16T14:05:34+00:00
6 09, 2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565

2022-09-06T16:33:38+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เปิดรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 2022-09-06T16:33:38+00:00
15 08, 2022

ประกาศส่วนกิจการนิสิต มศว เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

2022-08-15T15:16:22+00:00

ประกาศส่วนกิจการนิสิต มศว เรื่อง เลื่อนกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2565 2022-08-15T15:16:22+00:00
2 08, 2022

ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่าน ZOOM

2022-08-02T21:40:55+00:00

ขอเชิญนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่าน ZOOM 2022-08-02T21:40:55+00:00
20 07, 2022

ขอให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565

2022-07-20T15:45:58+00:00

ขอให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565 2022-07-20T15:45:58+00:00
12 07, 2022

ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืม กยศ ประเภท รายใหม่/รายเก่าย้ายสถาบัน/รายเก่าเปลียนสาขาวิชา

2022-07-12T10:55:23+00:00

ขั้นตอนและกำหนดการให้กู้ยืม กยศ ประเภท รายใหม่/รายเก่าย้ายสถาบัน/รายเก่าเปลียนสาขาวิชา 2022-07-12T10:55:23+00:00
4 07, 2022

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564

2022-07-04T17:38:45+00:00

กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีการศึกษา 2564 2022-07-04T17:38:45+00:00
30 06, 2022

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนานิสิตครู)

2022-06-30T14:58:15+00:00

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนานิสิตครู) 2022-06-30T14:58:15+00:00
27 05, 2022

ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์”

2022-05-27T09:02:09+00:00

ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา * “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์” * หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ * ใกล้ไกลแค่ไหนก็เรียนได้ เรียน ป.เอก แบบ Hybrid Learning * * เปิดรับสมัคร วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 2565 --> ทาง https://admission.swu.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : - Scan QR Code เพื่อเข้ากรุ๊ปไลน์ ได้ที่ รูปแนบในประกาศ - www.facebook.com/swufofa - www.fofa.swu.ac.th/ - โทร คุณศิริรัตน์ 086-840-4448

ประกาศศศรับสมัคร!!! ปริญญาเอก : สาขาวิชาศิลปศึกษา “ผู้นำศิลปศึกษาพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่การยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์” 2022-05-27T09:02:09+00:00