ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
18 05, 2022

รับสมัครนิสิตปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต

2022-05-18T14:57:00+00:00

รับสมัคร!!! ปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา “มิติใหม่แห่งการเรียนรู้...ด้วยศิลปะดิจิทัล ผสมผสานองค์ความรู้ทางด้านศิลปะ เทคโนโลยีดิจิทัล และ การศึกษา” หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI and FOFA) เปิดรับสมัคร...วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 2565 ทาง https://admission.swu.ac.th รายละเอียดการรับสมัคร : คุณสมบัติและการคัดเลือก (คลิก) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โดยเข้ากรุ๊ปไลน์ ได้ที่ http://line.me/ti/g/urCU643Qfk #cosci #swu #cosciswu #fofa #fofaswu #ทีมมศว #ทีมนวัต #masterdegree

รับสมัครนิสิตปริญญาโท : ศิลปศึกษา-ศิลปะดิจิทัลเพื่อการศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 2022-05-18T14:57:00+00:00
18 05, 2022

การให้กู้ยืม รายเก่า มศว (เลื่อนชั้นปี) ปีการศึกษา 2565 กำหนดการดำเนินการในระบบ Supreme2019 ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2565

2022-05-18T10:18:36+00:00

**สำหรับผู้กู้ประเภทรายเก่ามศวเท่านั้น** การให้กู้ยืม รายเก่า มศว (เลื่อนชั้นปี) ปีการศึกษา 2565 - คุณสมบัติผู้กู้ยืมฯ - ขั้นตอนการให้กู้ยืมฯ - กำหนดการให้กู้ยืมฯ 1/2565

การให้กู้ยืม รายเก่า มศว (เลื่อนชั้นปี) ปีการศึกษา 2565 กำหนดการดำเนินการในระบบ Supreme2019 ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. – 20 มิ.ย. 2565 2022-05-18T10:18:36+00:00
10 05, 2022

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

2022-05-11T10:20:34+00:00

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission * เปิดรับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต - สาขาทัศนศิลป์ ใช้คะแนนดังนี้ GAT - 30% PAT 6 - 60% ENG - 10% - สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม ใช้คะแนนดังนี้ GAT - 40% สังคม - 30% ENG - 30% ***สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 รับสมัครผ่านระบบเว็บไซต์ ทปอ. http://student.mytcas.com

รับสมัครนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี TCAS3 Admission สาขาทัศนศิลป์ และ สาขานวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม 2022-05-11T10:20:34+00:00
26 04, 2022

แนวทางปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมของนิสิต ใน 3 กลุ่มกิจกรรม (1.กลุ่มกิจกรรมบังคับ, 2.กลุ่มกิจกรรมเลือก และ 3. กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์)

2022-04-26T13:55:12+00:00

แนวทางปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมของนิสิต ใน 3 กลุ่มกิจกรรม (1.กลุ่มกิจกรรมบังคับ, 2.กลุ่มกิจกรรมเลือก และ 3. กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์) 2022-04-26T13:55:12+00:00
29 03, 2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

2022-03-29T11:26:08+00:00

ประกาศ ! คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก ประจำปีการศึกษา 2565 เปิดรับสมัคร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) - สาขาวิชาดุริยางคศาสตรไทยและเอเชีย หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) - สาขาวิชาศิลปศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) - สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย -สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม ตั้งแต่วันนี้ - 20 เมษายน 2565 ท่านใดสนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดระเบียบการรับและสมัครออนไลน์ได้ที่ https://admission.swu.ac.th/admissions2/

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 2022-03-29T11:26:08+00:00
23 03, 2022

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2022-03-23T10:45:42+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2022-03-23T10:45:42+00:00
21 03, 2022

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รับสมัครถึง 20 เมษายน 2565

2022-03-23T19:09:07+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รายละเอียดการสมัครดังนี้ (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน) 1. ชื่อหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (กศ.ม) - กลุ่มวิชาศิลปะการแสดงศึกษา - กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา - กลุ่มวิชาดิจิทัลอาร์ทศึกษา 2. ระยะเวลาในการเรียนตลอดหลักสูตรระดับปริญญาโท 2 ปี แบบ ก2 Coursework 1 ปี เวลาที่เหลือทำวิจัย 3. ค่าเทอมหลักสูตรระดับปริญญาโท แบบเหมาจ่าย 152,000 บาท / แบ่งจ่าย 4 ครั้ง 38,000 บาท 4. เรียนจบแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้แก่ ครู อาจารย์ทางด้านศิลปศึกษา นักวิจัย นักการศึกษา และนักวิชาการด้านศิลปะ 5. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครคือ 5.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือกำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง ดนตรี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.2 มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.50 6. เอกสารที่ใช้ในการสมัคร 6.1 สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรี 6.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการหรือพนักงาน [...]

คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโท ปีการศึกษา 2565 รับสมัครถึง 20 เมษายน 2565 2022-03-23T19:09:07+00:00
17 03, 2022

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียน TCAS65-2

2022-03-17T15:57:01+00:00

ขอให้เตรียมตัวล่วงหน้าเผื่อมีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขทัน ขอให้ผู้สมัคร เข้า Group Line ตามกลุ่มสาขาวิชาที่เลือกสอบ ตาม qr code ที่ได้แนบไว้ --> https://drive.google.com/file/d/1lQN46sBoZvvghjK-kOaGe4fRi5LZbQkp สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถได้ใน Group Line

ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนสอบข้อเขียน TCAS65-2 2022-03-17T15:57:01+00:00
8 03, 2022

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2022-03-08T10:10:34+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ากลุ่มไลน์ใน qr-code และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM ให้ผู้มีรายชื่อเข้ากลุ่มไลน์ใน qr-code และเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM

ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2022-03-08T10:10:34+00:00
18 02, 2022

คู่มือการสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

2022-02-18T11:04:09+00:00

คู่มือการสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ที่นี่ https://1drv.ms/b/s!Ak1worOfCzLhgSslhk-9mwCwJxNh สมัครได้แล้ววันนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ https://admission.swu.ac.th/ -->เลือก Quota โครงการผู้มีทักษะพิเศษ(TCAS2) สาขาที่เปิดรับ, จำนวนที่รับ, ระเบียบการและรายละเอียดในการสอบข้อเขียนและปฏิบัติของแต่ละสาขา พร้อม QR-CODE Group Line (คลิก)

คู่มือการสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ 2022-02-18T11:04:09+00:00