ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

//ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
6 09, 2023

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-09-06T09:45:41+00:00

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดประกาศฉบับเต็มพร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ศป 01/2567 (คลิก)

ประกาศ เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-09-06T09:45:41+00:00
16 08, 2023

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิชาเอกเซรามิก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ

2023-08-16T15:02:31+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ (คลิก) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงพื้นที่เพื่อความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิชาเอกเซรามิก จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พร้อมเอกสารประกวดราคาฯ 2023-08-16T15:02:31+00:00
15 08, 2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2023-08-15T14:42:24+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 2023-08-15T14:42:24+00:00
12 07, 2023

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2023-07-12T09:45:14+00:00

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 2023-07-12T09:45:14+00:00
6 06, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-06-06T09:20:02+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงผนังและซ่อมแซมอาคาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-06-06T09:20:02+00:00
19 04, 2023

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ

2023-04-19T11:16:42+00:00

ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ 2023-04-19T11:16:42+00:00
12 04, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-04-12T10:03:43+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-04-12T10:03:43+00:00
29 03, 2023

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ศป 07/2566

2023-03-29T10:25:02+00:00

ดาวน์โหลด ประกาศฉบับเต็มและเอกสารประกอบการเสนอราคา (คลิก) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://eprocurement.swu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และ เอกสารประกวดราคาฯ เลขที่ ศป 07/2566 2023-03-29T10:25:02+00:00
21 03, 2023

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-03-21T07:48:12+00:00

ประกาศคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-21T07:48:12+00:00
13 02, 2023

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้การเรียนการสอน จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2023-02-13T09:45:37+00:00

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://eprocurement.swu.ac.th/  หรือ http://www.gprocurement.go.th/

ประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้การเรียนการสอน จำนวน 84 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2023-02-13T09:45:37+00:00