ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
25 04, 2019

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น-กลาง-สูง

2019-04-25T16:01:07+00:00

รายละเอียดโครงการ (คลิก) สมัครอบรมได้ที่ www.thaipbs.or.th/thaipbsacademy

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ระดับต้น-กลาง-สูง 2019-04-25T16:01:07+00:00
24 04, 2019

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

2019-04-24T12:59:24+00:00

    

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2019-04-24T12:59:24+00:00
11 04, 2019

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ

2019-04-11T09:41:31+00:00

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณะ (หอนาฏลักษณ์) พร้อมห้องควบคุมและงานระบบ 2019-04-11T09:41:31+00:00
2 04, 2019

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดรับจำนวน 10 คน

2019-04-02T09:01:36+00:00

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (ดนตรีศึกษา ทัศนศิลปศึกษา ศิลปะการแสดงศึกษา) เปิดรับจำนวน 10 คน เปิดรับตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 สมัครที่ http://admission.swu.ac.th โทร. 02-260-0123 ต่อ 110, 147

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา เปิดรับจำนวน 10 คน 2019-04-02T09:01:36+00:00
1 04, 2019

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโขนหนังรามเกียรติ์ ตอน “พรหมาศ” ก้องธานิน ผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง

2019-04-01T16:46:01+00:00

ขอเชิญชวนท่านมาฟังโขนหนัง เพราะเราร่วมรวมพลังสรรค์สร้างศิลป์ รามเกียรติ์ ตอน"พรหมาศ" ก้องธานินผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ดตศ452 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย " การบรรเลงดนตรีตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอน อินทรชิตแผลงศรพรหมาศ " โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพุธที่ 10 เมษายนพ.ศ 2562  ตั้งแต่เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป ณ หอศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าชมฟรี!!!

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโขนหนังรามเกียรติ์ ตอน “พรหมาศ” ก้องธานิน ผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง 2019-04-01T16:46:01+00:00
22 03, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-03-22T10:49:21+00:00

รายละเอียดและประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 25,600 บาท วุฒิปริญญาโท 25,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกและสำเร็จการศึกษาปริญญาโท สาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบเครื่องเรือน โดยผ่าน การอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปี 2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ 2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ 2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ 2.5 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-03-22T10:49:21+00:00
22 03, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-03-22T10:40:19+00:00

ประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ งานศิลป์ต่างๆ และใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้ 4. สามารถออกแบบนิทรรศการหรืองานโลโก้ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ สูจิบัตร แผ่นผับ 5. มีความสามารถในการถ่ายภาพด้วยกล้อง DSLR 6. มีความสามารถติดต่อประสานงาน 7. มีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) *** รายละเอียดดังเอกสารแนบ *** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา.หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1025 สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-03-22T10:40:19+00:00
21 03, 2019

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562

2019-03-21T12:37:30+00:00

ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2562 2019-03-21T12:37:30+00:00
19 03, 2019

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการงานทั่วไป

2019-03-19T10:29:36+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการงานทั่วไป 2019-03-19T10:29:36+00:00
18 03, 2019

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561)

2019-03-18T15:53:55+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2561) 2019-03-18T15:53:55+00:00