ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
16 10, 2019

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าสัมมนาในงาน UK University Fair 2019

2019-10-16T10:20:31+00:00

ขอเชิญนิสิตและบุคลากรที่สนใจเข้าสัมมนาในงาน UK University Fair 2019 2019-10-16T10:20:31+00:00
8 10, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 7-4647 สังกัดสำนักงานคณบดี

2019-10-08T15:33:50+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 7-4647 สังกัดสำนักงานคณบดี 2019-10-08T15:33:50+00:00
8 10, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 ตำแหน่ง สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2019-10-08T14:08:34+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 4 ตำแหน่ง สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2019-10-08T14:08:34+00:00
30 09, 2019

เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2019-09-30T12:22:05+00:00

วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัยตลอดทั้งปี ทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ อาทิ ศิลปศึกษา ทัศนศิลป์ การออกแบบสื่อสาร การออกแบบทัศนศิลป์ ดุริยางคศาสตร์ นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง และศิลปวัฒนธรรม ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (กลุ่ม 2) กำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/jfofa/index หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email: fofajournal@gmail.com

เปิดรับสมัครบทความวิชาการและบทความวิจัย วารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2019-09-30T12:22:05+00:00
26 09, 2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

2019-09-26T10:25:52+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 2019-09-26T10:25:52+00:00
28 08, 2019

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

2019-09-24T20:53:16+00:00

โครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 (กิจกรรมส่งเสริมการถ่ายภาพในระดับอุดมศึกษา) เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่สนใจทางด้านการถ่ายภาพ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ให้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาทักษะการถ่ายภาพของนิสิตนักศึกษา จนนำไปสู่การแสดงผลงานออกสู่สาธารณชนให้เป็นที่ยอมรับ ไม่จำกัดค่ายกล้อง คณะและชั้นปีที่กำลังศึกษา ขอเพียงเป็นนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ก็มีโอกาสร่วมคว้าสิทธิ์ ไปร่วมเก็บตัวเข้าแคมป์กับโครงการ รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)

ขอเชิญนิสิตที่สนใจส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมโครงการ 3Krung x Sony Alpha University Camp 2019 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 2019-09-24T20:53:16+00:00
22 08, 2019

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2019-09-24T20:53:16+00:00

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตั้งแต่วันที่ 22/08/2562 ถึง 30/08/2562  เสนอราคา วันที่ 02/09/2562 เปิดซอง วันที่ 03/09/2562 เวลา 13.00 น.

ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดประจำอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2019-09-24T20:53:16+00:00
22 08, 2019

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์)

2019-09-24T20:53:16+00:00

ประกาศผลการพิจารณาทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์) 2019-09-24T20:53:16+00:00
19 08, 2019

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2019-09-24T20:54:46+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน 17,200 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา 2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ 3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้ ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference) ***รายละเอียดดังเอกสารแนบ*** หลักฐานที่ใช้สมัคร 1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน 5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล) 6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา) วัน เวลา สถานที่รับสมัคร รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 [...]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2019-09-24T20:54:46+00:00