ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
3 07, 2020

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส.

2020-07-03T14:36:32+00:00

รายละเอียดในประกาศฯ และใบสมัคร (คลิก)

ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. 2020-07-03T14:36:32+00:00
30 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจอ่านบทความในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับใหม่ล่าสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) ผ่านระบบออนไลน์

2020-06-30T11:01:01+00:00

อ่านวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (คลิก) อ่านย้อนหลัง (คลิก)  

ขอเชิญผู้สนใจอ่านบทความในวารสารศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับใหม่ล่าสุด ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2563) ผ่านระบบออนไลน์ 2020-06-30T11:01:01+00:00
29 06, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2020-06-29T13:58:36+00:00

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2020-06-29T13:58:36+00:00
25 06, 2020

ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ”

2020-06-25T15:23:02+00:00

การประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง "ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ" โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ ผิวทองงาม รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น. สามารถเข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ Facebook LIVE : ส่วนทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ Microsoft Team : ลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ shorturl.at/cemGJ **ขอให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ประสานงานมายัง คุณชลธิชา เจติยวรรณ โทรภายใน : 15345 E-mail : chonthichaj@g.swu.ac.th

ขอเชิญเข้าประชุมชี้แจงออนไลน์ เรื่อง “ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนระดับที่สูงขึ้นของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ” 2020-06-25T15:23:02+00:00
23 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

2020-06-23T13:40:27+00:00

สาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้จัดโครงการนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า และสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านทัศนศิลป์แก่สังคม ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 1 ภายใต้หัวข้อ “Encountering Image”) ซึ่งเป็นการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยที่มีคุณภาพสู่สาธารณชน อาทิ ผลงานศิลปกรรมของคณาจารย์ในสาขาวิชาศิลปะจินตทัศน์ และผลงานศิลปกรรมของศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยของคณาจารย์และศิษย์เก่า ในวันที่ 16-28 มิถุนายน 2563 ณ ห้องนิทรรศการชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 2020-06-23T13:40:27+00:00
22 06, 2020

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

2020-06-22T12:44:39+00:00

เรียนต่อปริญญาเอก หลักสูตรนอกเวลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 สมัครทาง https://admission.swu.ac.th/admissions2/graduate.php สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 086-840-4448

ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก นอกเวลา หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว 2020-06-22T12:44:39+00:00
22 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ในหัวข้อ “การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี”

2020-06-22T11:30:53+00:00

หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ ในหัวข้อ "การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี" ผ่านโปรแกรม zoom

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตร กศ.ม.(ศิลปศึกษา) ในหัวข้อ “การศึกษาภูมิปัญญาการแสดงหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองอุบล คณะเพชรอุบล จังหวัดอุบลราชธานี” 2020-06-22T11:30:53+00:00
17 06, 2020

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563

2020-06-17T15:57:56+00:00

รายละเอียดในมาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 (คลิก)  

มาตรการการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 2020-06-17T15:57:56+00:00
9 06, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา

2020-06-09T11:29:07+00:00

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการสอบปากเปล่าปริญญานิพนธ์ นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา 2020-06-09T11:29:07+00:00
9 06, 2020

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563

2020-06-09T12:14:59+00:00

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาต่างๆ ดังนี้ ศิลปศึกษา 9 คน นาฏศิลป์ไทย 10 คน ออกแบบเครื่องประดับ 10 คน ออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คน รับสมัคร 9 - 14 มิถุนายน 2563 สมัครทาง http://admission.swu.ac.th สอบถามเพิ่มเติม โทร. 086-8404448 รายละเอียดในประกาศรับสมัคร (คลิก) 

เปิดรับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี TCAS#5 รับสมัคร 9 – 14 มิถุนายน 2563 2020-06-09T12:14:59+00:00