ข่าวประชาสัมพันธ์

//ข่าวประชาสัมพันธ์
27 11, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2020-11-27T15:27:36+00:00

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเตาไฟฟ้าแบบเปิดหน้า ขนาด 440 ลิตร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2020-11-27T15:27:36+00:00
26 11, 2020

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

2020-11-26T09:06:38+00:00

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก วันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "บัณฑิตทั้งหลายได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาการในระดับสูง นับว่าเป็นผู้มีความรู้พร้อมสำหรับนำมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน แต่การที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จนั้น นอกจากความพร้อมทางวิชาความรู้แล้ว ยังจำเป็นต้องมีความพร้อมทางจิตใจด้วย ความพร้อมทางจิตใจดังกล่าว จะเกิดมีขึ้นได้ด้วยการฝึกฝนอบรมความคิดจิตใจ ให้สามารถพิจารณาแยกแยะความถูกความผิด ความดีความชั่ว ความควรไม่ควร ตลอดจนเหตุและผลของเรื่องราวต่าง ๆ รวมทั้งสามารถควบคุมประคับประคองตนเอง ให้คิด พูด ทำ เฉพาะสิ่งที่ถูกที่ควร เพื่อให้บังเกิดผลเป็นความดีความเจริญ ความสามารถของจิตใจดังนี้ กล่าวโดยย่อก็คือคุณธรรมอันเป็นพื้นฐานของความประพฤติปฏิบัติที่ดีงามถูกต้อง จึงขอให้บัณฑิตทุกคนตั้งใจพยายามฝึกฝนอบรมตนให้เป็นผู้มีความพร้อมทางจิตใจ จะได้นำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ประกอบกิจการงานให้บังเกิดผลที่ดีที่ถูกต้อง อันจะเป็นการสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญมั่นคงให้แก่ตน ตลอดจนสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่สังคมและชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

พระราโชวาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ 2020-11-26T09:06:38+00:00
18 11, 2020

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มศว ม่วนซื่น วัน 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ มศว ประสานมิตร

2020-11-18T17:50:10+00:00

มศว ม่วนซื่น โครงการนาฏศิลป์พื้นบ้านเพื่อสังคม ครั้งที่ 20 วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตั้งแต่เวลา 16.30 น เป็นต้นไป รับชมการแสดง ละครหมอลำ รำบายศรีสู่ขวัญ วงดนตรี พร้อมเพลิดเพลินไปกับวงโปงลาง มินิคอนเสิร์ตลูกทุ่ง ซุ้มถ่ายภาพ และพบกับนิทรรศการความรู้ ร้านจิ้มจุ่ม และร้านอาหารอีสานอีกมากมาย

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน มศว ม่วนซื่น วัน 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ มศว ประสานมิตร 2020-11-18T17:50:10+00:00
16 11, 2020

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564

2020-11-16T11:58:48+00:00

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564 สามารถอ่านรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ https://opdc.thaijobjob.com/ - ไม่ต้องสอบภาค ก. - มีวุฒิการศึกษาปริญญาโท (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 30 ปี, มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก (ไม่จำกัดสาขา) อายุไม่เกิน 35 ปี - ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น นปร. จะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงาน ก.พ.ร. ทันที - นปร. จะมีโอกาสได้เรียนรู้และอบรมในโครงการ 22 เดือนกับวิทยากรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่จะฝึกให้ นปร. เป็นข้าราชการที่มีทักษะรอบด้านพร้อมสำหรับการเป็น “ผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง” (Change Agent) ในระบบราชการไทย - 22 เดือนของการเรียนรู้ นปร. จะได้ไปฝึกปฏิบัติงานในภูมิภาคกับผู้ว่าราชการจังหวัด, ระดับส่วนกลางกับปลัดกระทรวง/อธิบดีกรม/เลขาธิการ/ผู้อำนวยการสำนัก (เทียบเท่ากรม),ระดับต่างประเทศกับเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่ และภาคเอกชนกับผู้บริหารบริษัท - หลังเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรม นปร. จะมีโอกาสได้เลือกโอนไปปฏิบัติราชการที่กระทรวงและกรมต่างๆ ที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ด้วยความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ความรู้ การปรับตัวและโอกาสของการเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงพลิกโฉมระบบราชการไทยในรัฐบาลยุคดิจิทัล!  

สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสอบเข้า “โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (นปร.15)” จำนวน 50 ตำแหน่งโดยเริ่มรับสมัครแล้ววันนี้ – 15 มกราคม 2564 2020-11-16T11:58:48+00:00
16 11, 2020

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์

2020-11-16T10:19:39+00:00

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ (วันจันทร์ที่ 16 พ.ย. 2563) 1. เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (15 พ.ย.2563) งานปรับปรุงไฟฟ้า ได้ทำการยกหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องใหม่ขึ้นติดตั้งบริเวณท้ายอาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์เรียบร้อยแล้ว 2. งานระบบป้องกันอัคคีภัย มีความคืบหน้าของการสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้เวลาเกิดอีคคีภัย ดำเนินการได้ประมาณ 70% เหลือการทำแบบก่อฝาปิดบ่อ และนำดินที่กองไว้หน้าคณะนำมาถมกลับในพื้นที่ต่อไป คณะศิลปกรรมศาสตร์เชื่อว่าการปรับปรุงนี้จะนำมาซึ่ง ประโยชน์ในภาพรวมของนิสิตและบุคลากรในคณะทุกท่านในอนาคต ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

แจ้งความคืบหน้าโครงการปรับปรุง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2020-11-16T10:19:39+00:00
13 11, 2020

การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF

2020-11-13T12:05:35+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่สำหรับเครื่องวิทยุคมนาคม (คลิก) รายละเอียดเพิ่มเติมจาก กสทช (คลิก)

การปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่โมโครโฟนไร้สาย ย่านความถี่ UHF 2020-11-13T12:05:35+00:00
13 11, 2020

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563

2020-11-13T11:55:51+00:00

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563 ฉบับเต็ม (คลิก)

พรก. ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 713) พ.ศ.2563 2020-11-13T11:55:51+00:00
13 11, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-11-13T10:42:45+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) . . . ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-11-13T10:42:45+00:00
12 11, 2020

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562

2020-11-17T10:26:26+00:00

วิดีทัศน์แนะนำข้อมูลจุดจอดรถ จุดคัดกรอง และแนวปฏิบัติเบื้องต้น ซ้อมและรับพระราชทานปริญญาบัตร 2562 นิสิตเข้าไปกรอกข้อมูลในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย https://supreme.swu.ac.th/staff/evaluation/ans_alumni_public.php บัณฑิตทุกท่านเข้าร่วมกลุ่ม Fofa alumni "รุ่นจบปีการศึกษา 2562" (คลิก) เอกสารในประกาศฉบับเต็ม คลิกที่ link ตามหัวข้อด้านล่าง กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 07.00 น. - 14.30 น. กำหนดการโครงการสายสัมพันธ์บัณฑิตใหม่สร้างเครือข่ายศิลปกรรม ฝ่ายพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 ณ ศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี ชั้น 4 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เวลา 07.00 น. - 14.30 น. สถานที่รับรายงานตัว วันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 กำหนดการถ่ายภาพหมู่ [...]

กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 2020-11-17T10:26:26+00:00
11 11, 2020

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563)

2020-11-11T17:04:06+00:00

ประกาศ ทุนการศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ทุนพัฒนาครู 5 ปี ประจำปีการศึกษา 2563) 2020-11-11T17:04:06+00:00