ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
14 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-12-14T16:10:20+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-12-14T16:10:20+00:00
14 12, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2020-12-14T16:05:23+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2020-12-14T16:05:23+00:00
13 11, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์

2020-11-13T10:42:45+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) . . . ...

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ 2020-11-13T10:42:45+00:00
3 11, 2020

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2020-11-03T16:13:09+00:00

รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) . . . รายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2020-11-03T16:13:09+00:00
2 11, 2020

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา

2020-11-02T18:25:40+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3489 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3489 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท 3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ 2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ 2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ [...]

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา 2020-11-02T18:25:40+00:00
18 08, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์

2020-08-18T16:00:57+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 2020-08-18T16:00:57+00:00
13 07, 2020

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2020-07-13T11:16:02+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) 

ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2020-07-13T11:16:02+00:00
29 06, 2020

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

2020-06-29T13:58:36+00:00

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้างต่อเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2020-06-29T13:58:36+00:00
14 05, 2020

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

2020-05-14T15:06:31+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2020-05-14T15:06:31+00:00
1 05, 2020

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890

2020-05-01T10:55:12+00:00

โปรดดูรายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) ....

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-4890 2020-05-01T10:55:12+00:00