ข่าวรับสมัครงาน

//ข่าวรับสมัครงาน
11 10, 2021

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

2021-10-08T11:33:15+00:00

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 2021-10-08T11:33:15+00:00
8 10, 2021

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

2021-10-08T11:10:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-2545 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-10-08T11:10:39+00:00
13 09, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585

2021-09-13T12:22:03+00:00

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ที่ อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (2)7-1585 2021-09-13T12:22:03+00:00
2 09, 2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-09-02T12:03:56+00:00

ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-09-02T12:03:56+00:00
5 08, 2021

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์

2021-08-05T11:00:49+00:00

  รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศ การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2021-08-05T11:00:49+00:00
5 07, 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี

2021-07-05T14:41:23+00:00

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักงานคณบดี 2021-07-05T14:41:23+00:00
19 04, 2021

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวันที่ 7 พ.ค. 64

2021-04-19T12:04:57+00:00

ประกาศ เปลี่ยนแปลงวัน เวลา เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน เป็นวันที่ 7 พ.ค. 64 2021-04-19T12:04:57+00:00
1 04, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-04-01T15:22:27+00:00

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 1.นางสาวมนวิไล  โรจนตันติ 2. นางสาวรัชฌกร  พลพิพัฒน์สาร 3. นางสาวปาริฉัตร พรหมสวัสดิ์ มาเข้าสอบวันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ (16-407)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-04-01T15:22:27+00:00
5 03, 2021

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน

2021-03-05T10:24:39+00:00

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก) รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์การเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อความยั่งยืน 2021-03-05T10:24:39+00:00
3 03, 2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

2021-03-03T09:31:40+00:00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ 2021-03-03T09:31:40+00:00