ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

///ขอเชิญนิสิต คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร